New-Tech Magazine | April 2020

דירקטור הפיתוח אריאל הדר, « ישראל PTC העסקי והמכירות בחברת

להיות הרקמה המחברת, שמאפשרת תובנות תפעוליות. הם נארגים לכלל תמונה כוללנית של הארגון תוך שהם משקפים תהליכים ופונקציות הקשורים זה בזה. מבנה הקשרים בין חוטים דיגיטליים רבים נקרא מארג .) mesh ) או רשת ( digital fabric דיגיטלי ( כבר היום, רשתות דיגיטליות נוצרות סביבנו וישמשו כיסודות שעליהם נבנה ונארגן את החוויות הדיגיטליות בעולם הפיזי של העתיד.

שימוש לתאומים דיגיטליים כוללים תחזוקה מונעת ושירות למוצרים לצד בינה תפעולית בכל חלקי הסביבה התעשייתית. כדי ליצור תאום דיגיטלי, צריך קודם כל להקים חוט דיגיטלי. חוט דיגיטלי משמש בעיקר לאיחוד וארגון של נתונים לאורך מחזור חיי המוצר, מהתכנון המקורי, דרך שלבי ההנדסה, הייצור, התפעול והשירות. הוא מאפשר ליצרני מוצרים לנתח מערכי

נתונים הוליסטיים ומבטיח שהפונקציות השונות בארגון יפעלו תמיד על סמך המידע העדכני ביותר. בעקבות האימוץ הנרחב של האינטרנט התעשייתי של הדברים, טכנולוגיות "העובד המחובר" , כגון מציאות רבודה ושימוש מתוחכם ונרחב לניהול רצפת הייצור ומערכי שרשרת האספקה, החוטים הדיגיטליים מרחיקים לכת מעבר למוצרים והופכים

coming soon!

AUTOMOTIVE Automotive Technology Conference 09:30-15:00, in Pavilion 1, EXPO Tel Aviv For more information and registration: www.new-techevents.com ההשתתפות באירועי ניו-טק היא לעובדי תעשיית ההיי-טק והאלקטרוניקה. הכניסה ללא תשלום אך נדרשת הרשמה מוקדמת ואישור החברה המארגנת The conference will be held alongside the New-Tech Exhibition, the largest Exhibition in the High-Tech and Electronics fields.

37 l New-Tech Magazine

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker