Onsdag 06. januar 2016

3

• Onsdag 6. januar 2016

Jobber i livsfarlig gass på anlegget

Ber Vestre fordoble Integrerings- og mangfoldsdi- rektoratet (IMDi) har bedt Vestre Toten om å ta imot nes- ten dobbelt så mange flyktning- er i 2016, som det som opp- rinnelig var planlagt. – De har sendt en anmod- ning som er relativt mye større enn opprinnelig, sier stabsleder i NAV i Vestre Toten, Amund Ringen. IMDi ønsker at kom- munen skal bosette 50 flykt- ninger neste år, av dem skal ti være enslige mindreårige flykt- ninger, og tre skal være under 15 år. Kommunestyret har tidli- gere vedtatt å bosette 27 flykt- ninger i 2016, og nå jobber kommunen med å se på hva som er mulig å få til. – Det er blant annet et spørs- mål om boliger, sier Ringen. Fristen for å svare på anmod- ningen var 1. desember i fjor, men Vestre Toten har ikke sett seg i stand til å gi et svar før saken er behandlet politisk. – Når skal dere ta en avgjø- relse? – Det fremmes en sak for kommunestyret 21. januar, så det er nært forestående, sier Ringen. Han opplyser også om at IMDi øker kravene allerede i 2017, da de har bedt kommu- nen å ta imot 60 flyktninger. Plantekamp må fortsette Østre Toten kommune har ikke midler til å bekjempe planter som kjempebjørnekjeks, og har fått signaler på at Fylkes- mannen ikke vil gi penger til dette heller. Kommunen har derfor sendt brev til Fylkesmannen i Oppland og påpekt proble- mene, spesielt langs Lenaelva. Bekjempes ikke spredningen, vil frøene i langt større grad ramme blant annet naturreser- vatet i Sundvika. Kommunen ber Fylkes- mannen vurdere saken på nytt, og signaliserer at det er behov for et tilskudd på rundt 30.000 kroner.

De ansatte på rensean- legget på Breiskallen må gå med maske og gass- alarm på kroppen for å sikre seg mot kvelning. Nå kommer endelig sik- kerhetstiltakene som skal gi en bedre arbeids- hverdag. Denne føleren gir beskjed der- som det er for høye verdier av hydrogensulfid i lufta. Gassen er nesten luktfri og kan forårsa- ke kvelning. Kloakken fra husstandene i Vestre Toten samles her, på Breiskallen renseanlegg. Her blir alt som ender i do renset, og ut av anlegget kommer enkelt sagt to ting: rent vann og slam. Inne på Breiskallen skilles vannet ut av den flytende kloakken, og slammet, det såkalte tørrstoffet, fraktes vekk i kontei- nere. Mens vannet kan fortsette i kretsløpet, skal slammet leveres på Rambekk renseanlegg på Gjøvik, der det skal bli jordforbedrings- stoff. De ansatte som jobber med slammet må ta forholdsregler, for slammet avgir farlig gass. – Når vi fyller konteinerne har vi på oss friskluft-maske, men vi bruker også denne føleren som slår ut ved for høye verdier av hydrogensulfid, forteller Morten Wang ved renseanlegget og viser Mina B. Sveen mina@totens-blad.no

Morten Wang på Breiskallen renseanlegg må ha på seg friskluftmaske og gassalarm når han jobber med slammet som skal transporteres ut.

fram det gule apparatet han har festet til brystlommen. Hydrogensulfid er en gass som fortrenger oksygen, er tilnærmet luktfri og derfor kan forårsake kvelning, ifølge driftssjef ved tek- nisk drift i kommunen, Bodil Evenstad. På grunn av den farlige gassen må ansatte være nøye med sikkerhetsutstyret når de fyller konteinerne som skal til Rambekk. Åpne konteinere – Vi har åpne konteinere, og føle- ren slår ut hver gang vi fyller dem opp, sier Wang. Konteinerne blir fylt opp flere ganger i uka. Nå vil Vestre Toten gjøre hverdagen for de fire ansatte på renseanlegget ved å fjerne risikofaktoren helt. – Vi skal gå over til et lukket system der tørrstoffet går direkte i konteineren, sier Evenstad. Det betyr utbygging på Breiskallen.

Kommunen har utlyst en minikon- kurranse innenfor kommunens rammeavtaler på jobben, som består i å sette opp et nytt bygg på rundt 50 kvadratmeter og fjerne den eksisterende slamsiloen. Den skal byttes ut med et røropplegg der slammet går direkte i kontei- nerne som skal kjøres vekk. – Nå er det to tilbydere som regner på anbudet, sier Evenstad. Utvidelsen var i utgangspunktet bare en del av en større oppgrade- ring av renseanlegget. Klarer ikke kravet – Vi har ikke klart rensekravet for fosfor, sier Evenstad. Fylkesmannen har gitt Vestre Toten avvik fordi prøvene som er tatt viser at bare 14 av 24 vannprø- ver i år har vært rene nok. – Grunnen til at vi ikke klarer det er at det kommer inn for mye fremmedvann i systemet her, sier Evenstad. Det betyr for rask gjennomstrømming i renseanleg- get, og det er to tiltak kommunen kan gjøre. Det ene tiltaket er aller- ede i gang. – Vi skal sanere 26 kilometer gammelt avløpsnett de neste ti åra, forteller Evenstad. Det andre tilta- ket er å utbedre bassengene i ren- seanlegget slik at fosforet fanges opp bedre. Denne jobben ble det imidlertid vanskelig å få til: – Vi fikk bare inn ett anbud på jobben, så nå har vi avlyst konkur- ransen, sier driftssjefen. Nå er kommunen i dialog med fylkes- mannen om en midlertidig dispen- sasjon fra rensekravet, men Evenstad understreker at en ny

Vestre Toten vil også utbedre bas- sengene på renseanlegget fordi anlegget ikke fjerner fosfor godt nok. Bare ett firma ville ha job- ben, og nå er konkurransen avlyst.

konkurranse må lyses ut så raskt som mulig. – Men nå tar vi altså denne job- ben med slammet først. Det er en helserisiko, så dette er et rent HMS-tiltak, sier Evenstad.

Steffensrud Aktiv Sliter du med å komme i gang og trene? Har du smerter i kroppen? Få tilgang til varmtvannsbasseng (34 grader) og moderne treningsapparater.

1 mnd gratis trening ved innmelding før 20. januar

Ring tlf. 47 45 93 02/ 97 70 63 18 for mer informasjon

Konteinere med slam fraktes ut av renseanlegget på Breiskallen flere ganger i uka. Nå skal jobben bli mindre risikabel, og driftssjef i Vestre Toten kommune, og driftsoperatørene Thor Finsveen og Morten Wang ser fram til å slippe maske på jobb.

www.steffensrud.no Tlf. 61 19 91 00

Made with