591173243 400 dpi OK

V o r Frelser Jesus Kristus har sagt, at han er kommen til Ver­ den for at søge og frelse det fortabte. Han har ogsaa sagt, at han er ikke kommen for at kalde Retfærdige, men Syndere til Omven­ delse. Og der bliver Glæde i Himlen over een Synder, som om­ vender sig. Denne gruelige Synd, som er „Folkets Fordærvelse”, som skiller Mennesket fra Gud, som giver Hjertet Ufred, og hvis Sold er Døden, — den har mangfoldige Skikkelser, og hvert Menneske kan finde den under mange Skikkelser i sin egen Barm. En af dens Skik­ kelser hedder U tug t, og utallige Sjæle har erfaret Sandheden af Ordet (Ordspr. 7, 27): „Hendes Hus er Veje til Dødsriget, de gaa ned til Dødens Kamre”. Navnlig for Kvinder, som have ladet sig fange i Utugtens Snarer, er der særlige Vanskeligheder, der hindre dem i at finde Vejen tilbage til Gud. Større Vanskeligheder for Kvinder end for Mænd. Thi del er en af Verdens store Uretfærdigheder, at den i Utugt faldne Mand kan bære sit Hoved højt og færdes i det, som Verden kalder godt Selskab, medens den faldne Kvinde er udskudt of det gode Selskab og ofte bundet af saadanne Baand, som det er hende umuligt ved egen Kraft at løse. Denne, de i Utugt faldne Kvinders, Elendighed har fremkaldt Magdalenehjennnet, som i delte Efteraar takker Gud for 25 Aars Naade og Velsignelse. Om disse 25 Aars Arbejde skulle de følgende Linier indeholde en kort Be­ retning. Den første Tanke om et Hjem til Oprejsning og Frelse for saa­ danne faldne Kvinder blev af Herren lagt ind i Pastor R u d o lf F r i ­ mo d ts Hjerte. Denne velsignede Præst paa Nørrebro (1861—79), hvis — 3 —

Made with