Villabyerne1926

^ - ^ ^ t^ .j

iU^a^

Mr. í

TéMåag d#n 'T/

KiøbcnhavBS Handelsbank AMiekapM Kr. MMMkûOO Reservefond Kr. 28.M6.MS H eH em p A id eU n g 8 frawd^ 6 ^ M odferer abe ebnindeMge Banbferretnininr O . )M!!ef!5

f f* iStï^iBiiîs'ëj 86

BgbtBHae, t^ thdBMål,

bredb tkK;

S

Ptb S,M, pr. m. 4,75.

ved Heüefup Tak$tgrwnM

95 cm bredt . . . r ..................Kr. A.Via 0#DWHáan#me^! med'Vmvefejl pr. m................. O .M H # at)DM<4

V) bert*a^!ger Re$t)ager$t a f Dama- frakker, footer, ^etavarar, 3k!nd- kaabar, Zobetf. Ræva, Utva og Schaw- tar tW

R e g n s k a b s a n t æ g B o g f ø r in g ' S t a t u s Skattesager ordnes

Uhørt bMMge PHser RATEBETAUNC ULLB UDBBTOkUMG

Raadhusve] 48. Chariohan!und Tetf.-Ordrup 77

S!wt Udva!g ! Fee!onver. OaaaraMaaaf agVaaMtratag aerefavearetU agH)HE^ C . Mønn ichCy MMaaaavji^ !S. ) (v. T^k^t^f^nwa)' T!n

Fot. /da d

S t r a n ^ v e ^ $ Rente ef tndteen . . . . . . . . . . . .

^

Uden Opeigetee ............. ^. . .. 4 Bygge!aan-Kas 8 ekrediter-Vex!er. LokaiBaokîorHeüerapogOmegn. Statsanstaiten for Uvsforsikring. ^ ^ E a a a 4 a a t a t a a a r M i a r a å a A a a i a r i . BåååtÆa ^ Tææ ter . Stëa/a Baaaaa # f!taHag ea . 8 H )!<. åU *. Hovednant to r ^ n to k a Kommane: A PM)n), M*ntKÍMfcj ao. Tata!. Haü. $54 i K o n ^ Ind- o(( Udbataling aamt Teffnina; a! Foråk'inKar: aeeB eaee eM a )t. S tæ n^ajan 149 Tata!. Hett 1801 o<( 180$. O h a r t t f B H c e n 4 y a t Ordr. 930 Aae^aDaaoaMat LånaMåtaDa* A!Me Vaaaa thUHebt! Centfat ! ? u j E t { y l h L 4 4 ] p e T A m je T H K 'a Lomma- Botdappaja- !ar, $ Typar, ar ndaa Bityd. pratfMDa. anarkendta og dog M D å a e . Sandaa paa Prata. Kataiog paa Fortangenda. Gratia maDonatrat/on. V . H a a e r a te v A € e . Enetorh.. Kabmagargada 6$ Tatat. 18701. M e n { n g 8 ) ø 8 t ! P å a de Skdtteædler,' man fa a r tU- Mudt, sta a r p aa en Side: E r Skatten ikke betal! aenes! d. 15., Aon Belebet inddrives ved Pdpajttning. P a a en andciT^ide sta ar. BeiaJaa Skatten efter 3. 15., orlæggpg ^)Ct. mdl fo t h^er paabegyndto Manned, regnet o. a. v. altid 2 M aaneder forud. Nu bekendt g er K&amunaibeatyrélaen.s Form and 1 cn Annonce, d aterb t 22. Deebr., i .Vib.^ labyemea B lad", som kom os i HfCnde. den 31. Decbr,': E r Skatten ikke lietalt senest 8 Dag! efter denne Bekeudtge- Ofúrnpvcjens B!i. T!f. Ortintp 2231 . relæ , vil U dpantning finde Sted. Dette e r meningsleet, og d 'H rr. Skatteem- bedsanend m a a rette Skstteeedlerne M ta l ^ s : E r Skatten ikke betalt den 15., églsBggea ^ pOt. mdl; fem d o. s. v., og e r Skatten ikke betalt Inden den 1. t næste Maanod, vil Udpantning finde Sted. ' - ^ Ordrupwejens Bit Tef. Ordrép EE3t.

!<

! - % '

44 eeee 4444444 ^ 44^44444 e 44 ee 44 ^ ' r ; . V

Hn saf Ae gssnate KåMsspnr. Ovenstaaenda b ring er vi Billede a f en a f de gantle Sige. aom P a sto r G erhard Kemp skriver om i „V illabyemea B lad", og hvla ejenddcameligw K on tu rer, nu da de s ta a r aHevede, P a sto r Kemp henleder Opmserkeomhe- den paa. AARU 6 TUDSAte ÅU/PM fO/s m o n /c re a . 1 0 % O JAWCAR MAAWV 5 D Bapara/iower /!e/!ss HsttMup KMtvamgPDMk. HÜT""" * Wettomp SwepteleforretBlHg, Et Parti fortinnadaKaapavarawmajsæigæ tuKy!atMpr.atk. Bandarazgta idaafMadBan)wnedsattit#aD##$r m. TÜ. Hetmp 244A, A ttM a d v e J AVH. Ttt. He!råp 4t42. ^ ^ v e r a n J e r tit FarbrugAotemagen tor KAkede. og B4stillingepgnnA.)taat Lægar, BMdge og nytNRa Wytaarå!;TW! Jvt: AutornatiakeVAndhehbitwé, itdokAsaart c M

„ T W s s v a w d e F r a d s - botteybtiaaH !a$d $yt l a d h o n r . Onadag .den 18. Jannar Ki. 8 Afieu vB den keimMlge Dooaat Erk. Cherr- Itdte Wbigaet pka. Gentofte Hotel holde et af Lysbilleder ledsaget Foredrag om ovanstaaende. Emme. Det er „Danak Kvindesaarfunds QOttoftekres" og ..Darrake Kvindera Ft^skæde" (den interrfktionalc Liga for Fred og Frihed, dansk Afdi.), der h)D bevatgeA dam sphitueMe Dooenf til ^ ndvik^ aihe fanker om det interes- aaæte og aktnelle Enme. AHe, Asr thBigere har hai^t den <3)^e at vape blapdt. FjrjtY We^gerta '1^eep^^ t-< 'dF^ 'y^ ^æ4Å den Afææ, ab alle, der A .umu'HPa haf haft den PØ t^laa, bVr kdOMæ. og de vil ikke fotUBfOk 4 ) 0 b

TaH. Sabatg Bågsr, Ds)., M- 5 ) TRH^!< 8 g. s e s -a e -e s e e s ee As^^e-a 84* 84 $4 * M M t r tM f a t a t tM ^ TææmegrMMrOaveJ 4 4 . TK Sa)f4p anbe!Mer stg æCd a h tS FOgaA beabæerrO^ ______________ V t a M 4 ) t w t k eseeret i at hore et hejt kuhfverat k^anneake.næd Krttfdakabef hg InAafitt udvCn# daH 4 4 hele Verden mattC FAaS^whODD^ 4 . FonHtoi. Foredraget er tUgæagaiigt Av rØg Interesapredg) og hvotg 4g iMæ årtag^

Mrnp LitkM! TTif. ()rtiru]3 !3bEl. tbran¡ 4 n! BM

N a a r Udsættelsen overhovedet blot d rejer sig om oa. 14 Dage, hvorfor saa i det hele skrive om Udsættelse p aa Skattesedlerne. Det er meningsløst og forvitrende, og mange lokkea i de^^ Fæ lde a t komme til at betale 3 - t^ Maa- nedérs pCt. for cn fid sæ tte !^ paa 114 D ag e—3 Uger. Dette e r Aager o{^ ikke Gentofte Kontniunalbcsti^elso væn^^ , , A //rsd .ladsraew ,. Adjunkt, Dyrahavevej, Klampeoborg.

Made with