Hans-Jan Kuipers - Levensloopsociologie

19

1.1 Levensverhalen

Figuur 2 Taken van professionals

Cliëntgebonden taken

Problemen beoordelen

Als er contactmet een cliënt is, verwerft enverwerkt deberoeps- beoefenaar informatieomdiensproblemen teanalyseren. Daarbij stelt hij inoverlegmet de cliënt,medebetrokkenenen collega’s vastwat deaardenmaat vandehulpvraag zijn. Ingesprekmet allepartijenadviseert deprofessional hoe,wan- neer enmetwelkdoel ingrepenmogelijk zijn. Hierbij ishet nodig om tewetenhoeproblemenvan cliëntenopgelost kunnenwor- denenwat devoor- ennadelenvandebeschikbarewerkwijzen zijn.

Ingrepen plannen

Ingrepen uitvoeren Bij het verrichtenvan ingrepen inde situatievande cliëntwerken diverseberoepsgroepenvaak samen. Eventueel kanhet overleg tussendiepartijenende cliënt aanleidinggeven tot bijstelling vandeeerder gemaakteplannen. Evalueren Tussentijds ennaafloop rapporterenvanen terugkijkenophet Beroepsbeoefenarenwerken samenmet collega’s, beheerders enbestuurders aande realiseringvanhet instellingsbeleid. Tevens is er contactmet andere instellingen, zoalsorganisatiesdie cliëntendoorverwijzen, dienstendie toezicht houdenen instellingenwaarmee samengewerktwordt. Professionalsblijvenbij de tijddoorwijzigingenvanhulpvragen, regelingenen werkwijzenbij tehouden. Eventueel dragen zij bij aandeberoepsontwikkeling door zichpubliekelijkuit te spreken. Beroepsbeoefenarenvermeerderenhun deskundigheiddoor voortgezette scholingenhet bestuderenvanvakliteratuur. proces, enerzijdsomaanallepartijenverantwoordingaf te leg- gen, anderzijdsom lering te trekkenuit deopgedaneervaringen.

Organisatie- gebonden taken

Beroeps- gebonden taken

Ookde behandeling, begeleiding enondersteuning van cliënten leiden vaak tot het vertellenvan levensverhalen. Kenmerkend zijndepsycho- socialegesprekken, dievanuitdepsychotherapie inhet individugerich- te maatschappelijk werk beland zijn. Els voert dat soort gesprekken met demaatschappelijkwerker, en zij krijgt dan letterlijk de kans om opverhaal tekomen. Levensverhalen staanechterookvaak centraal bij activiteitenbegeleiding en andere groepsgerichte vormen van hulpver- lening (Bohlmeijer,Mies&Westerhof, 2006). Het vertellen over vroeger kan bijvoorbeeld voormeneer Vosmeer daneenverzetje zijn. Hij denkthardopnaalshij verteltwaarhij van- daankomt,wie zijnkinderen zijn,wat hij gedaanheeft enhoehij de wereld ziet. Opdiemanier blijft zijngeheugenoppeil en ishij bezig met zinvragen.

MeneerVos

Made with