E2 werkboek havo

Hoofdstuk25 Accrual-accountingenmatchingprincipe

Hoofdstuk25 Accrual-accountingenmatchingprincipe

Opgaven

Opgave25.1 (§25.1) OndernemingZorgeloosbetaalt op2 januari 2014deverzekeringspremievoor haar autopark voor het gehele jaarvooruit.Hetbedragvan € 14.400betaalt zeperbank.MaandelijkssteltZorgelooseenbalanseneenwinst- en-verliesrekening samen.

Gevraagd a Demaandelijkseverzekeringskosten zijn ...........................................................................................................................................................................

b Berekenhet vooruitbetaaldebedragopdebalansper 1mei 2014. Aanwelke kant staat dit bedrag?

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

c Het vooruitbetaaldebedragopdebalansper 1 januari 2015 is ..................................................................................................................

Opgave25.2** (§25.1) GorisNVheeft enkele jarengeledeneenhypothecaire leningo/gafgesloten. Zij betaalt de interest achteraf op 1maart en1 september. Opdezedata lostGorisNV € 10.000af. De interest is 6%per jaar. Op 1 januari 2014was de schuldnog € 520.000. GorisNV steltmaandelijks eenbalans enwinst-en-verliesre- keningop.

Gevraagd a De interestkostenover februari 2014 zijn ...........................................................................................................................................................................

b Berekenhet bedragaanaflossingen interest datGorisNVper 1maart 2014betaalt.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

c De interestkostenovermaart 2014 zijn ................................................................................................................................................................................

d Berekenhet bedragaanaflossingen interest dat per 1 september 2014wordt betaald.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

CE

Management&Organisatie inBalans

7

Made with