Arendt - Collective Responsibility

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ ِ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎرﻫﺎیِ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده، وﺟ ﻮد دارد؛ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﺮدی را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد . ۱ اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺑﻮدن ﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه داﺷﺘﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮری ﮐﻪ ﻓﺮد ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ در وﻗﻮع آﻧﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ، وﺟﻮد ﻧﺪارد. اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ی ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ آن را ، ﺑﺎ ﺻﺪاﯾ رﺳﺎ ﯽ و ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ، ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد،

]زﯾﺮا[ ا ﮐﻨﻮن ﺑﺴﯿﺎری از ﻟﯿﺒﺮال ﻫﺎیِ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖِ ﻣﻬﺮﺑﺎن اﻋ ﺘﺮاف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴ ﻪﺌﻠ ی ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺘﺎن اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه دارﻧﺪ. ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ِی ﺗﺎرﯾﺨﯽِ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎتِ ﻧﺎﺑﺠﺎ وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن دوران ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ، درﺑﺎره آﻧﭽﻪ رژﯾﻢ ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺑﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن روا داﺷﺘﻪ ﺑﻮد، ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ: ﻓﺮﯾ ﺎد "ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎرﯾﻢ" ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺴﯿﺎر ارﺟﻤﻨﺪ و وﺳﻮﺳﻪ ًاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ، در ﻋﻤﻞ ﺻﺮﻓﺎً ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺗﺒﺮﺋﻪ ﮐﺮد. ﻫﻤﻪ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﮐﺲﻫﯿﭻ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻼف ﺑﺮ ﮔﻨﺎه، . ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ، ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ؛ اﻣﺮی ﮔﻨﺎه، ً اﺳﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﮔﻨﺎه . ﻣﻌﻄﻮف اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻧﯿّﺖ ﻧﻪ و و ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ . ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﺳﺘﻌﺎری ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﭘﺪران ﯾﺎ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺧﻮد ﯾﺎ ﺑﺸﺮﯾﺖ، و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده – اﯾﻢ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ، ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺳﯿﺮ وﻗﺎﯾﻊ، ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻬﺎی آن را ﺑﭙﺮدازﯾﻢ - اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﻣﯽ و ﭼﻮن اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه، ﻋﺬاب وﺟﺪان، و آ از ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻄﺎ ﮐﺎری در ﻗﻀﺎوت اﺧﻼﻗﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارﻧﺪ، ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻌﺎره ﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﻢ، ]زﯾﺮا[ ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺤﺖ اﻟﻠﻔﻈﯽ از اﯾﻦ اﺳﺘﻌﺎره ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺎ اﺑﺮاز اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ آﻣﯿﺰ و ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ای ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ واﻗﻌﯽ

ی

ﻋﻤﯿﻘﺎ

ﻫﻤﻮاره

ﮐﻨﯿﻢ

یﻫﻤﻪ ﮐﻪ

را ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺷﻔﻘﺖ ، اﺣﺴﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻧﺞ دﯾﮕﺮان دارﯾﻢ؛ و اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ اﺻﺎﻟﺖ دارد ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ آن ﮐﻪ رﻧﺞ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﺎ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ "ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ، ﺷﺮﻃﯽ ﺿﺮوری" ﺑﺮای ]ﺑﺮوز[ اﯾﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت اﺳﺖ؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ، اﺣﺴﺎسِ ﮔﻨﺎهِ ﺟﻤﻌﯽ و ﻓﺮﯾﺎد "ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎرﯾﻢ" در واﻗﻊ ، اﻋﻼم ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺧﻄﺎ ﮐﺎران اﺳﺖ. ﻧﻤﯽ داﻧﻢ اﺻﻄﻼح "ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ" ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ، اﻣﺎ اﻃ ﺷﺪ وﺿﻊ ﻤﯿﻨﺎن دارم ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻼﻗﻪ ی

ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻄﻼح و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﻻﻟﺖ دارد ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻌﻀﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ، و ﻧﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ اﺧﻼﻗﯽ، اﺳﺖ. ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﺧﻼﻗﯽ در ﯾﮏ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﻣﺸﺘﺮﮐﻨﺪ: ﻫﺮ دو ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻓﺮد و آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم داده ، دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، آﻧﭽﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﻀﺎوت ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻧﻪ ﮔﺮوه وی ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﻓﺮد، ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ، ﻧﻘﺶ ﺧﺎص او، و اﻣﻮری از اﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﺖ. اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺷﻮ ﻣﯽ ﻧﺪ. ا ﮔﺮ ﻓﺮدی در اﻗﺪام ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن

ﻣﺮﺑﻮط

ﯾﺎﻓﺘﻪ،

ﻣﯽ : Arendt, Hannah (2003) ‘Collective Responsibility’, in Responsibility and Judgment . New York: Schoken Books. ﺑﺮﮔﺮدان اﺳﺖ زﯾﺮ ﻣﺘﻦ

۱ آﻧﭽﻪ اداﻣﻪ در

ﺧﻮاﻧﯿﺪ

ذﻫﻦ"، "اﻧﻘﻼب"، "ﺧﺸﻮﻧﺖ"، و

ﯿﺎت"ﺣ ﺟﻤﻠﻪ

آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ . ﺑﺴﯿﺎری از او، آﺛﺎر از

ﻓﯿﻠﺴﻮف ﯾﻬﻮدی

آرﻧﺖ ﻫﺎﻧﺎ ) ۱۹۷۵ - ۱۹۰۶ (

ﺗﺒﺎر

.

ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه

"اﻧﺪ ﯾﺸﯿﺪن و ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗ ﺑﻪ" ﯽ

ﻓﺎرﺳﯽ

Made with