Omega 101 Lekkasjetetter for kjølesystemer

08.05.2017

pH (handelsvare): 8 - 9

VERNEBLAD OMEGA 101

Varselord:

Advarsel

Faresetninger:

H302 Farlig ved svelging. H371 Kan forårsake organskader ved svelging.

Generelt Artikkelnr.

O101B

Kjemikaliets bruksområde

Lekkasjetetter for resirkulerende kjølesystemer.

Førstehjelpstiltak Generelt

Nødtelefon: se avsnitt 1.4. Ved bevisstløshet eller alvorlige tilfeller, ring 113. Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Innånding Hudkontakt Øyekontakt

Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Ved lengre tids skylling, anvend lunkent vann for å unngå skade på øyet. Kontakt lege hvis ubehaget vedvarer. Skyll munnen grundig. Gi fløte eller matolje. Fremkall ikke brekninger. Hold personen under observasjon. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag. Innånding: Innånding av løsemiddeldamper er skadelig. Symptomene på overeksponering er hodepine, tretthet, kvalme, brekninger, bevisstløshet, beruselse. Kan forårsake hodepine, svimmelhet og andre virkninger på sentralnervesystemet.

Svelging

Akutte symptomer og virkninger

Hudkontakt: Inneholder komponenter som kan trenge gjennom huden. Øyekontakt: Kan irritere øynene og kan forårsake rødhet og svie.

Svelging: Farlig ved svelging. Ved svelging av 1,2-etandiol absorberes stoffet gjennom fordøyelseskanalen og rammer sentralnervesystemet. Symptomer som eufori, nerveforstyrrelser, magesmerter, brekninger og redusert bevissthetsnivå kan ofte opptre innen 30 minutter.

Annen informasjon

Symptomatisk behandling. Ingen spesifikk informasjon fra produsent.

Verneutstyr Ytterligere øyeverntiltak

Øyedusj bør være på arbeidsplassen. Enten en fast øyedusjenhet koblet til drikkevann (temperert vann ønskelig) eller en bærbar disponibel enhet (øyespyleflaske).

Egnede materialer

Nitrilgummi.

Anbefalt åndedrettsvern

Ved utilstrekkelig ventilasjon brukes maske med filter A mot løsemiddeldamper. ,NS-EN 14387 (Åndedrettsvern - Gassfiltre og kombinerte filtre - Krav, prøving, merking). NS-EN 143 (Åndedrettsvern - Partikkelfiltre - Krav, prøving, merking).

Annet hudvern enn håndvern Tiltak ved brannslukking Egnede slokkingsmidler Uegnede slokkingsmidler Brann- og eksplosjonsfarer

Bruk egnede verneklær for å beskytte mot enhver mulighet for hudkontakt.

Pulver, karbondioksid (CO2), vanntåke, alkoholresistent skum.

Bruk ikke samlet vannstråle.

Kjemikaliet er ikke klassifisert som brannfarlig. Ved brann kan det dannes helseskadelige gasser. Bruk trykkluftmaske når kjemikaliet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig avsnitt 8. Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Forhindre utslipp av slukningsvann ned i avløpet.

Personlig verneutstyr

Annen informasjon

Tiltak ved utslipp Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå innånding av damper og kontakt med hud og øyne. Benytt personlig verneutstyr som angitt i avsnitt 8.

Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.

Metoder for opprydding og rengjøring Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Skyll det forurensede området med rikelige mengder vann. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall (se avsnitt 13). Andre anvisninger Se også avsnitt 8 og 13. Ansvarlig firma Firmanavn Norsk Industriolje AS Postadresse Postboks 6169 Etterstad Postnr. 0602 Oslo

Made with FlippingBook - Online catalogs