C opgaven havo

Hoofdstuk9 Enkelvoudigeen samengestelde interest

Hoofdstuk9 Enkelvoudigeen samengestelde interest

Opgaven

Opgave9.1 (§9.1) SamanthaKuhnenbeschikt over eenbedrag van € 8.000 dat zij tegen 2,5%gedurende 2 jaar op eenbankre- kening kanplaatsenopbasis vanenkelvoudige interest of samengestelde interest.

Gevraagd a Wat ishet verschil tussenenkelvoudigeen samengestelde interest?

Berekenhet bedragwaarover zena2 jaar kanbeschikken,wanneer debank interest vergoedt opbasis van b enkelvoudige interest. c samengestelde interest.

Opgave9.2 (§9.2) GinovanAltenawil begin2014 € 25.000opdebank zetten.Hij kanuit tweespaarvormenkiezen: eenspaarde- positomet 3%enkelvoudige interest per jaar of een spaarrekeningmet 2,9% samengestelde interest per jaar.

Gevraagd Hoeveel ontvangtGinoop31december 2022meer bij samengestelde interest danbij enkelvoudige interest?

Opgave9.3 (§9.2) a Berekendeeindwaardevaneen kapitaal van € 6.000dat gedurende20 jaar tegen4%per jaar op samen- gestelde interest uitstaat. b Berekendeeindwaardealshet interestpercentage2%perhalfjaaropbasisvansamengestelde interest is.

Opgave9.4 (§9.2) Een kapitaal van € 2.850 staat vanaf 1 januari 2007 tot enmet 31december 2016opbasis van samengestelde interest tegen3%per jaar uit. Gevraagd a Berekendeeindwaardeop31december 2016nadebijschrijvingvande interest. b Berekendebehaalde interest over deperiode1 januari 2007 tot enmet 31december 2016.

Opgave9.5 (§9.2) Een kapitaal van € 75.000 is door Sylvana Bos op 1 januari 2014 tegen een interestvergoeding van 0,2% per maanduitgezet.

Gevraagd Berekendeeindwaardevandit kapitaal op31december 2027bij samengestelde interest.

Opgave9.6 (§9.2) Roeland Jongerius plaatst op 1 april 2014 een bedrag van € 10.000 bij de Rabobank. De bank vergoedt 0,5% samengestelde interest per kwartaal. Gevraagd a Berekendeeindwaardeop31december 2018. b Berekendegekweekte interest over deperiode1april 2014 tot enmet 31december 2018. c Berekende in2018gekweekte interest.

CE

Management&Organisatie inBalans

45

Made with