Volvo - Motorolje VDS-4 10W-30

Engine Oil VDS-4 10W-30 22582295

SIKKERHETSDATABLAD

Utgitt dato

: 6/12/2015.

Versjon

: 1

Avsnitt 1. Indentifikasjon

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn

:

Engine Oil VDS-4 10W-30

: 22582295

Produktnr.

C

Type produkt

:

Væske.

1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og ikke-anbefalt bruk

Motordrivstoff. :

Anvendelsesområde

Leverandørens detaljer 1.3 Detaljer om leverandøren på sikkerhetsdatabladet AB Volvo SE-405 08 Göteborg, Sweden :

Telefonnr.

: +46-31-66 67 50

1.4 Nødtelefonnummer

:

22 59 13 00 (Giftinformasjonen)

Nødtelefon

E-postadresse

: sds@volvo.com

websds.volvo.com

Avsnitt 2. Viktigste faremomenter

2.1 Klassifisering av bestanddeler eller blanding

Produktdefinisjon

: Blanding

Klassifisering ifølge direktiv 1999/45/EØF [DPD]

Klassifisering Ikke klassifisert. : Dette produktet er ikke klassifisert som farlig ifølge direktiv 1999/45/EF med endringer.

Klassifisering i henhold til Forskrift (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]

Ikke klassifisert.

Se rubrikk 11 for toksikologisk informasjon og rubrikk 12 for ökotoksikologisk informasjon.

2.2 Etikettelementer

Signalord Redegjørelser om fare Redegjørelser om forholdsregler : :

Ingen signalord Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Generelt

: : : : Ikke anvendelig. Ikke anvendelig. Ikke anvendelig. Ikke anvendelig. : Ikke anvendelig.

Forebygging Respons Lagring Avhending

Tilleggselementer på etiketter

: HMS-datablad kan fås på forepørsel. Oppbevares utilgjengelig for barn. Ved svelging må ikke brekninger fremkalles – kontakt lege. Unngå hudkontakt. Beskytt miljøet. Håndter brukt olje som spesialavfall. Bland ikke brukt olje med løsningsmidler, bremsevæsker eller kjølevæsker.

2.3 Andre farer

Andre farer som ikke fører til klassifisering

: Virker avfettende på huden.

Avsnitt 3. Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering

: Blanding

Stoff/Stoffblanding

CAS-nummer/andre identifikatorer EC nummer

: 22582295 : Blanding.

Produktkode

Utgitt dato

: 6/12/2015.

1/6

Made with FlippingBook flipbook maker