S_UgentligOversigterSydommeDødsfaldFødsler1948

Ugentlige oversigter

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

København.

Bu lletin hebdomadaire de sta tistiqu e démographique et m éd ica le de la v ille de Copenhague .

1 9 4 8 . 7 3 de å rg a n g N r. 1—5 2 .

S. L . M ø l l e r s B o g t r y k k e r i , K ø b e n h a v n 1 9 4 9

Made with