שמות חוברת

באישור משרד החינוך 2632 : מספר אישור 02-03-2015 : תאריך הוצאת האישור

עריכת לשון: שלומית ברנע עיצוב וגרפיקה: נועם שושן איורים: אודי טאוב

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני אחר כל חלק שהוא מהחומר בספר זה. שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט, אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל. ©

כל הזכויות שמורות להוצאת ספרים יסוד 03-5587990 ' , חולון, טל 34 רחוב החופר 2015 נדפס בישראל תשע"ה

2

Made with FlippingBook Online document