מרכז קהילה - קריית ראשון - חוברת חוגים תשע"ט

חטיבת ספורט וקהילה

חוברת חוגים תשע״ט

מרכז קהילה קריית ראשון ראשו ן לצ י ו ן

w w w . h i r o n i t . c o . i l 03-9513436

Made with FlippingBook - Online magazine maker