Carlube Radiator Flush

Report Date : 13/02/2014 Endret 13/02/2014 Revisjon 22 Erstatter dato 31/01/2014 v21

8/1

DATABLADNR. 16028

SIKKERHETSDATABLAD RADIATOR FLUSH

PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1.1. Produktidentifikator Produktnavn

RADIATOR FLUSH

Produktnr. GAF301, RAF301, SRF300, RRF301, CNR301 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk Identifiserte bruker Bilpleieprodukt 1.3. Detaljer om leverandøren av sikkerhetsdatabladet TETROSYL LIMITED Leverandør BEVIS GREEN WORKS WALMERSLEY BURY BL9 6RE

0161 764 5981 0161 797 5899 info@tetrosyl.com TETROSYL LIMITED BEVIS GREEN WORKS WALMERSLEY BURY BL9 6RE

Produsent

0161 764 5981 0161 797 5899 info@tetrosyl.com

1.4. Nødtelefon +44 (0) 161 764 5981

Nasjonalt Nødtelefonnummer Giftinformasjonen : 22 59 13 00 PUNKT 2: FAREIDENTIFIKASJON 2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen Klassifisering (1272/2008)

Fysiske og kjemiske farer Ikke klassifisert. Skadevirkninger på mennesker

Skin Corr. 1B - H314

Skadevirkninger på miljøet

Ikke klassifisert.

Klassifisering (1999/45) Xi;R36/38. Hele teksten for alle R- og H-setninger er vist i pkt. 16. 2.2. Merkingselementer Inneholder DINATRIUMMETASILIKAT

Made with FlippingBook Online document