Rødsprit - Vaskemiddel

29.09.2014

VERNEBLAD 904 Rødsprit

Vis sikkerhetsdatablad

Generelt Artikkelnr.

90481

Kjemikaliets bruksområde

Avfetting, løsemiddelbasert vaskemiddel. Parafin til kokeapparat, lampeolje, tennvæske etc

Førstehjelpstiltak Generelt

Frisk luft, varme og ro, fortrinnsvis i behagelig, halvsittende stilling.

Innånding Hudkontakt Øyekontakt

Flytt straks den eksponerte til frisk luft.

Skyll med vann.

Skyll straks øyet med mye vann mens øyelokket løftes. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Skyll munnen grundig og gi rikelige mengder melk eller vann forutsatt at tilskadekomne ikke er bevisstløs. Kontakt lege hvis større mengde er svelget.

Svelging

Informasjon til helsepersonell Verneutstyr Begrensning av eksponering på arbeidsplassen

Sørg for ro, varme og frisk luft.

Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon.

Øyevern Håndvern

Bruk sprutsikre vernebriller dersom det er mulighet for direkte øyekontakt.

Bruk vernehasker som tåler kjemikalier ved langvarig eller gjentatt kontakt. Nitrilgummi, Naturgummi eller plast. Hanske må velges i samarbeid med hanskeleverandøren, som kan opplyse om hanskematerialets gjennomtregningstid. Ved høye konsentrasjoner må det brukes egnet åndedrettsvern. Gassfilter til organiske stoffer. Alkoholresistent skum, Karbondioksid (CO2), Pulver, Tørrkjemikalier, sand, dolomitt e.l., Løsemiddeldamper kan danne eksplosive blandinger med luft. Damper er tyngre enn luft og kan bre seg langs bakken til tennkilder. Ikke forurens vannkilde eller kloakk. Søl demmes op suges opp med sand, sagmugg eller annet absorberende materiale. Spyl området med rikelige mengder vann. Små mengder løses/fortynnes med vann og spyles til avløp.

Åndedrettsvern

Tiltak ved brannslukking Egnede slokkingsmidler Brann- og eksplosjonsfarer

Tiltak ved utslipp Generelle tiltak

Ansvarlig firma Firmanavn

Auto Care AS

Postadresse

Lindebergveien 12 2016 FROGNER

Postnr.

Land

NORGE

Telefon

63868200

Made with FlippingBook - Online catalogs