פרסומידע - גיליון 919

ידִע

פרסו בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ פר’ שמות |

919 גלֹיון E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

28.12

.2018 תשע”ט |

כ’ טבת

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

לֹסוף שנה מטורף

30

50

50 הנחה

%

%

%

הנחה

הנחה

עלֹ ספר שני * הזולֹ מביניהם

עלֹ פריט שני * הזולֹ מביניהם

במחלֹקֱת ספרים

במחלֹקֱת יודִאיקֱה

עלֹ כלֹ כלֹי הכסף

כולֹלֹ 4.1.19 עדִ אין כפלֹ מבצעים

מבחר ענקֱ שלֹ מתנות

מוסדִות וועדִי עובדִים 050-4464818 | 02-6479777 : במתחם החדִש מרכז מסחרי כ. עציון טלֹ | 8:30-14:00 - ’ יום ו 9:00-19:00 ’ שעות פתיחה: א’-ה

Made with FlippingBook Online newsletter