Kraks Vejviser 1924 del 1

1

Hus-Kegislei* for Kjøbenhavn

III — 543

Vedbæk

6 W inther H E Murerm. 20A Jørgensen Chr. Fabr. 30 Jensen JC Brøndborer 36 P etersen J P Ostofabr. 42 Vangekær-Anrlersen A Vognm and Jeppesen P A'ognmand Gladsaxevej Fra Frede,riksborgv. (se den­ nes Skitse). 9 Vandvæ rket Al alting Kiær E Bestyrer 17 Petersen M H dlsgartner Rasm ussen Ove Overtold- koutrolør 21 Kali ernp NC H dlsgartner 27 Joliana-n O.T V iklualiohdl. 31 Aføtler N A R-ammefabr. 33 Larsen H V askeri 35 P etersen Vald. Skrædderm. 45 Iversen L Skibsfører 51 P etersen Alfred Købm and 55 Aritdsen AA Fabrikant G r ø n n e m o s e g a a r d N ielsen NA M alerm , L ii n d e g a ii r d Jensen J Proprietær I l y l d e g a a r d Stecnsen-I,oth LA Propr. S Jensen Julius Ih. Cigarlidi 14 i Iaas 1 W iln. Sm odem. 18 N ielsen J P Gross. I 32 M artin Pli. Snedkerin. 34 M årtens F Skom agerm . Alartens J u liu s Barber 36 Jensen HIS U rtekr. 40 AVillum-sen J Direktør K ern.FabrStandard,D e, Akts K hlivns Fernisfabrikker 42 M ørch A R likkenslngcrm . 44 Nielsen Cl A'ognmand D ansk A dresserings-Bureau 46 W agner AL Urtekr. 52 P e terse n Al Enkefrue 58 Jensen AF) A'askeriejcr 64/ oAlolleiU j .Skorstensfejorm . 70 Kjærsg-aard’s m ek. El.abk C hristiansen N K unstm aler Søborg ny K iosk 74 Alterm ann Lei-ter Fabr. D an sk e M anufakturhandle­ res K onfcktionsfabr. 76 Petersen 'Pli. Bagerm . M a r i o l y s t Petersen C Proprietær IfuleKiiards Tværvej Aed Nordre H ulcgaardsv. 101 Pedersen M Vinduespol. Jyllands Allé Fra Frederiksborgv. (se den­ nes Skitse) til Fyens Allé. 37 Ahlm ann V ilh. A rkitekt 47 Jensen Peter Skrædderm. 4 Sandgren. S Murerm. 12 Ulirichsen Sim on Murerm. 14 Larsen H.P Forvalter 22 M iehelscn A Fabrikant * 24 K cssel DJ, D isponent 50 Svendsen E Instrum ontm g. 54 M iillcr Paludan B agerm . 56 Andersen A P ensionat Kildebakkegaards A llé Fra Vangedev. 31 Arndsen L P K omm lærer 71 Pehrsson A H dlsgartner 10 Tolslrup Clir. A'ognmand 54 Svendsen E IMurerm. Nordre B irks M ørtelværk 92 M øbelfabr. K lldebakke- gaard 100 M adsen N P H dlsgartner

U <1 e n JsT ii m j' o Ska nclina v isk Gu mml fa br,ik Kom isk K onsum Industri 2 Rasm ussen R N ielsen Tømm erhdl. 10 H ansen IS I* C yklehdl. Xc.lliiig M iclm el K øbm and 16 /lin e bo:JUari usjKu-ustmaler 18 ( ly llin g Jens Murerm. 34 Søborg Mejeri 36 Christiansen Ohr. Voirnin M ortensen E Skrædderi«. 40 Ohrstrøm AH Blontsterhdl. Ohrst.rørn C Ingeniør 44 Jensen O M aterialhdl. 50 Johansen II Skom agerm . C hristiansen Ib Urm ager M ortensen A M askinfabr. Krogh Helge, I’oghdi. 52 W estergaard lirødr. 1" A J M annfakliirhdL 54 H j ort-Petersen V F uragel) dl. Søborg Korn- og Foderstof- for]-. <%Sy borg Furagehdl. 56 Jensen F Em il K onditor 58 AndersenT/Blikkonslagerm . K nudsen L U rm ager 60 Stieo’l Ti R edaktør 62 Zølcli V ilh. Y iktualiehdl. Hannen L Jordem oder 64 Understrup E Forretningsf. M agasin du Nord',s Søborg Afd. G 6 Søborg B iograf Teater 70 Lundgren N Farvehdl. Andersen O K o inmlærer 72 Sardrop F Barber G ladsaxe Sogns Bank Ø konom iens U dsalg 74 Poulsen C O as- Æ Vandm, N ielsen O M ekaniker 76 Søgaard J S Slagterm . Panlsen P Entreprenør 78 T hygcscn 11 Laige 80 Pedersen Job s.M anu fak'th. 84 Søborg B og- & Papirhdl. Johanncsson O Fabrikant, 86 Søborg Apotek Sicincke Fronts A poteker Bæ kgaard Elna & Oscar Tandlæ ger 90 Sø borg Kø bm an dsh dl.. Akts Jørgensen PN ybo Købmand Larsen II Fotograf Jensen Peter M alerm. 94 Larsen L P Tømrerm. Vitgør E Bogholder N ielsen Carl M ekaniker H ansen CM Sncdkerm . Sonno A Sncdkerm . 98 Jen.sen Oluf Urtekr. 100 B rinkma.n-nB ori.haVa sk er i 102 N ielsein An droasFa brik ant H ansen F F M øbelhdl. 104 Politi vagt Sander PM L æ ge Kemp & Lauritsen Fil. 110 Jensen R Vognm and Jørgensen II Skatteop- k raiver 112 Olsen Ilolgor Cyklehdl. 114 O arstensenLR A nlæ gsgartn 118 Jacobsen AL M øbelfabr, Jacobsen O H L M øbelfabr. Jacobsen .1 M øbelfabr. 130 Søborg V arehus 140 O lsen V K øbm and 144 JTemmoshø.i K aj T apetli. 148 C hristensen C Fabrikant 150 N ielsen Chr. Cyklehdl. 156 Jensen C V iktim liehdl. 178 H ansen Ingeborg Manu- fakturhdl - I’ d o n N n m r o Petersen CarlA Vaskeriejer N ielsen Vald. V iktim liehdl. Fyens Allé Fra N iels Finsens Allé. 9 N ielsen W D irektør M cyring E llen Enkefrue 11 M adsen Th. C M alerm . U ChrisiianscnC V Tapetserer 25 C em entstøberiet Søborg 1 M adsen P H dlsgartner J Dahl A gnete M usiklinde 12 N ielsen H Bræ ndselsforr. ^ 'Maith ieson V R B likkenslm . Gladsaxe Allé '■ra Frederiksborgv. (se den* '>es Skitse) til G ladsaxev. Jl Larsen H enrik Murerm. “3 Jolm nsen H C H dlsgartner 37 Steenberg 1 0 Ingeniør

Lauggaards Allé Fra G ladsaxev.

35 Andersen FAY Ingeniør 37 N ielsen O Købm and 53 Andersen A Instrum entm g. H ansen Ths. B illedhugger 57 Dørgø Ango Sncdkerm . 65 Larsen C Skibsfører 6 M øller L N avigationslæ rer 8 Olsen IP Gas- V, Vandm . FrejarM agasinet 44 Larsen Chr. M askinpasser 48 Clausen MA Skotøjsfabr. 54 J on snu. O R ebslagorm . 56 Tliønnim rs A Skom agerm . 58 Sørensen N H usejer 74 K ronkvisi EAV M etalstøberi 82 Jørgensen C Sognefoged 86 Jørgensen A Billedskæ rer 98 T.-oliso Adolf M urerm. Nordre Hiileaaardsvej Fra V angedev. til Tlnlc- gaards Tværv. Runebergs Allé (Finsk-svensk D igter 1804— 1877). Fra Frederiksborgv. (se den, nes Skitse) til M arienborg Allé. 3 Pontoppidan Louis Gross. 7 Let li 'l’h. Sognepræ st 9 Thorscn II M alerm. 15 H crdahl A O verassist. H erdahl Siegfr. Sm edem . 31 Schm idt fh. Am lsve.iinsp. 35 E nna E lv C igarfabr. G rønvaldt AI E nkefrue G rønvatdt Svend O Gross. 47 Petersen M arius Postbud 4 Thrano Julius V ognm and Tilrane A Enkefrue 6 Buchardt K Tandtekniker 8 Sørensen A M urerm. 10 D ørgc A age Sncdkerm . ltassow Chr. Form and Svendsen K nud Snedkerm . 12 Jørgensen Fr. Sæ befabr. 16 Schannong P Stenhugm . Schannong H P C E n kefrue 22 Johansen P Tøm rerm . Sjællands Allé Fra Frederiksborgv. (se den­ nes Skitse! til Falsters Allé 41 Peters I’V Mlircrm. 24 H ansen H R M alerm . 26 Olsen LC Murerm. 38 Petersen Frederik Fabr. 'Stjerneborg Allé (E t af T yge Brahe i 1584 an lagt underjordisk O bservato­ rium syd for U ranienborg). Fra Frederiksborgv. (se den nes Skitse) til G ladsaxev. 3 I-Iellberg N P Skrædderm. 5 Larsen N P Tøm rerm . 9 C hristensen V ictor M alørm . 11 B ang Joh s. Fuldm . C hristensen A Prokurist 8 Feilbcrg N L Ingeniør Sydtoftevej Fra M oseskræ nten. 9 Ott-oscn Julius Sncdkerm , Søborghus A llé Fra Frederiksborgv. (se den­ nes Skitse) til G ladsaxev. 1 K vetny M Snedkerm . 5 Ahlén S A rkitekt Jensen O M aterialhdl. 27 Freilev K ay B ogtrykker 8 B æ kgaard E ln a T andlæ ge 30 N iolsenV IT M otalvarcfabr. Søndre Hulegaardsvej Fra V angedev. 18 Jensen D ufri Tøm rerm . Uranienborg Allé (T yge Brahes Observatorium paa H veen, G rundstenen lagt 1676). Fra G ladsaxev. til M ars All# 3 Petersen J P Snedkerm . 9 Brorsen V Gross.

11 G øtlilin Ii kern. Tøjrens- ningsetabl. 13 Juncker E M ontør 21 N orting NA Værkfører 18 W itthøft 11M Pensionist 20 Claessen A fh. K ontorchef 24 U ranienborg Vaskeri & L ufflørringsanst. Vangedevej Fra Frederiksborgv. (so dei> nes Skitse). A k a s i a llatism i Clir. Skom agerm . N o r ti r o S ø u d e r g a a r G Andersen Jørg. lld lsgartn oi S ø n d o r a, g e, r Andersen P H dlsgartner S ø n d r e S l n n k e g a a n i Petersen C Gaa.rdejer N o r d r c . M u n k o g a a r d O hlscn’.H J li Enke Gartner: H anscft A xel H dlsgartner M u n k c 1 y K lew itz CO B ogholder Christensen HC Sinedem C! 1. S ø n d e r g a a r d B rink E B Vognm and S o l f a n g Larsen R Enkefrue S ø n d r e f l u l e g a a r d K ongslet LPC Inspektør N o r d r e H u l c g a a r d Røn borg E H dlsgartner S ø n d r e E 1 1e g a a r d Schmidt, J G aardcjcr S t o 1 b o r g g a a r d Jensen F Schon Murerm F o r t s æ 11 o s ti n d e r G j o n t, o f t e Venusvej Fra G ladsaxev. til M ars Allé- 13 M adsen M PM Murerm. 23 Svendsen A gnar Murerm. Svendsen Anore Form and 14 Andersen IIP K rigsass Wergelands Allé (Norsk D igter, 1808—45). Fra Frederiksborgv. (se den­ nes Skitse) til M arienborg Allé. 15 Ehlers C Vald. Tapetserer 29 .Petersen O laf P ostassisi. 31 Sørensen V ilh. B untm ager 37 K lint Jobs. K omm lærer 41 Schelbeck F Ingeniør 12 M ikkelsen JChr. Vognm d 30 B inger CO K omm lærer 32 N ielsen V A Sm edem . Vilhelm BergsøesAllé (Forfatter, 1835—1911). Fra Frederiksborgv. (se den­ nes Skitse) til N iels Finsens- A llé. 5 K ranse C Tøm rerm . 9 Larsen H P Skom agerm . 17 N ielsen Aksel Fuldm . 21 H ansen L P Slagterm . 23 H ansen V Vognm and 16 G.jcn tofte o g O m egns Vindue,spoleringsforr. Petersen O V induespolerer Larsen J P Ejcndom skomm . 29 G lott’s M Tobaksfabr., Akts. Vedbæk, Andersen J P C yklehdl. Andersen A xel G ross. Andersen S H dlsgartner Andersen A H ansen Sm edem Andersen L Snedkerm . Andersen A Tøm rerm . Andersen Aug. Tømrerm. A rentoft Andr. M alerm . A rn-llansen IC G ross1. A xelsenK ingoV iktualiehdl. B lacbe N Chr. M alerm . Blom berg E Gross. B læ sberg Sv. T andlæ ge Boas II K omm unelærer Brandstrup Chr. Murerm

7 M atz GA H dlsgartner 9 Jørgensen i '1 Skrædderm . 13 Petersen L auge V askeri Peterson V ilh. V ognm and 31 H ansen EC Sncdkerm . 45 Sivertsen E H dlsgartner

10 T hal O H dlsgartner

Lollands Allé Fra Jyllan d s Allé.

1 Lind P Købm and 5 Andersen Jens Fabrikbest. 7 G ranlund H B likkenslagm . 13 Christiansen V elektr. Inst. K r i s t i a n e h ø j N ielsen Johs. Slagterm . Sørensen ILT Sncdkerm . Lykkesborg Allé Fra Frederiksborgv. (se den­ nes Skitse) til M arienborg Allé. 7 Eskel 1 ml N D yrlæ ge 21 Johansen C Skotøjsfabr. 33 E llin g e p j v. Murerm. 35 l’ejelisen Carl O F Boghdl. 16 Sørensen L E nkefrue 18 Andersen Jørg. A'ognmand 26 M archer Chr. Translatør 28 Thom sen Carl Modcltør 38 Frederiksen ET Cigarfabr. Maglegaards Allé (En Ejendom s N avn). Fra G ladsaxev. 1 Knudsen Knud M ekaniker 3 Søborg Aløbelfabrik 4 AA'inklrr E w ald G ravør 10 H o lst G V ulk an iserin g s- a n si. 16 H ansen Carl F Urtekr. 20 Perlt ffm . R estauratør 28 E llinghau s O jun. Barber M a g 1 e g a a r d R osenbæ k E Tøm rerm . Jensen Rud. Gros^. Marienborg Allé Fra G ladsaxev. til Aakjæ rs Allé. (Skitse Frederiksborgv.) 31 Dulm K P Sncdkerm . 33<35 Bech AVm. O D irektør 41 F rie Frants Th. M ontør Tindborg EM H dlsagent 43 Larsen G Forrotningsf. 45 G rinnn E Læ derhdl. 51 Jonasson AG Skom agerm . 55 B ukholt J P Postbud 26 M adsen-K oehN P K onditor 40 N ielsen R Skom agerm . 42 Bert helsen A K øbm and 44 H ansen Carl G Sncdkerm . Mars Allé Fra G ladsaxev. til Bakkev. 5 H eiirichscn JPC ps. Lærer 11 K øjkja-r K K omm unelærer 15 N ielsen M artin Snedkeri«.

Moscskramten Fra M aglegaards Allé.

Mosevej Fra G ladsaxev. Jensen H F G artner

N ielsen NM H dlsgartner Sanno A'iggo Assurandør

Niels Finsens Allé (Læ ge, Lysbehandlingens Skaber, 1860-1904) Fra Frederiksborgv. (se den­ nes Skitse). 15 Scest KT O verarkitekt 17 Lutz Robert Tilskærer 21 M ajew L Skrædderm. Søborg D am ekonfektion, Akte. 23 Christensen P Form and Svendsen H an s V ognm and 27 Ankersø A D am pskibsf. 29-33 Leif, Akts.

Kirstens Allé Fra L auggaards Allé.

Kiærs Allé (G rundejerens N avn). Fra M aglegaards Allé til L auggaards Allé. 3 H ansen J P H dlsgartner

4 Sim onsen O M alerm . 14 Ø holt S Cigarsortererm .

Made with