CE_Brochure 2021

Click&Go!

2 10 3 11 4 11 5 12 6 13 7 14 8 15

Garantie / Gebruikershandleiding Veiligheidsvoorschriften Warranty / User’s manual Safety instructions Garantie / Betriebsanleitung Sicherheitsvorschriften Garantie / Mode d’emploi Conseils de sécurité Garanzia / Manuele per l’utente

Instruzioni di sicurezza Garanti / Brugsanvisning Sikkerhedsforskrifter Garanti / Brugsanvisning Sikkerhedsforskrifter

RODAC.COM RODAC.COM

SAM.EU SAM.EU

NL: INFO@SAM-RODAC.COM +31 (0)46 458 2299 BE/LUX: BELUX@SAM-RODAC.COM +32 (0)2 331 34 34 - D: + 49 (0) 3222 168131

2

RODAC.COM

SAM.EU

3

RODAC.COM

SAM.EU

4

RODAC.COM

SAM.EU

5

RODAC.COM

SAM.EU

6

RODAC.COM

SAM.EU

7

RODAC.COM

SAM.EU

8

RODAC.COM

SAM.EU

9

RODAC.COM

SAM.EU

10

RODAC.COM

SAM.EU

11

RODAC.COM

SAM.EU

12

RODAC.COM

SAM.EU

13

RODAC.COM

SAM.EU

14

RODAC.COM

SAM.EU

15

RODAC.COM

SAM.EU

RODAC International B.V. Nijverheidsstraat 1 • 6135 KJ Sittard P.O. Box 353 • 6130 AJ Sittard • The Netherlands NL: +31 (0)46 458 2299 BE/LUX: +32 (0)2 331 34 34 D: + 49 (0) 3222 1681310 E-MAIL NL: info@sam-rodac.com BE/LUX: belux@sam-rodac.com

SAM TOOLS BELGIUM Chaussee De Namur 60 1400 Nivel les TEL. +32 (0)2 331 34 34 FAX +32 (0)2 331 34 43 E-MAIL belux@sam-rodac.com

RODAC.COM

SAM.EU

NL: INFO@SAM-RODAC.COM +31 (0)46 458 2299 BE/LUX: BELUX@SAM-RODAC.COM +32 (0)2 331 34 34 - D: + 49 (0) 3222 168131

Made with FlippingBook Annual report