פרסומידע - גיליון 986

פרסו ידִע 12.6.2020 בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ פר’ שלֹח כ’ סיון תש”פ | |

גלֹיון

986

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

054-4709555 02-5808886 02-5808885 ניידִ: פקֱס:

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

E-mail:

טלֹ:

"

!

במתחם החדִש מרכז מסחרי כ. עציון מפלֹס תחתון לֹידִ קֱרמיקֱ דִיפו 02-6479777 . טלֹ | חניה בשפע 050-4464818 : מוסדִות װעדִי עובדִים 8:30-15:00 ’ יום ו 9:00-19:30 : פתוח

Made with FlippingBook HTML5