C theorieboek vwo

Hoofdstuk10 Enkelvoudigeen samengestelde interest 10.1 Enkelvoudigeen samengestelde interest 10.2 Berekeningvandeeindwaardevanéénbedrag 10.3 Berekeningvande contantewaardevanéénbedrag 10.4 Aflossenop leningen Dit hoofdstukgaat over enkelvoudige interest en samengestelde interest. Bij enkelvoudige interest ontvang je alleen rente over het oorspronkelijke beginkapitaal. Bij samengestelde interestwordt niet alleen rente vergoedover het beginkapitaalmaar ookover de al eerder bijgeschreven rente. Zoals je in de eerste hoofdstukken hebt gezien, kan een organisatie eigenenvreemdvermogenaantrekken.Over vreemdvermogenmoetenwealsvergoeding voorhet terbeschikkingstellenvanhetvermogen interest (rente)betalen. Eenkenmerkvan vreemdvermogen isdat het tijdelijk is. Ookeen leningmet een looptijdvan30 jaar is tijde- lijk. Kortom: elke leningmoetenweopeengegevenmoment aflossen. Eerst besprekenwe het verschil tussen enkelvoudige interest en samengestelde interest. Vervolgensberekenenwesamengestelde interestoveréénbedrag.Weeindigenmethetaf- lossenop leningen.

Hoofdstuk10

Enkelvoudigeen samengestelde interest

CE

Management&Organisatie inBalans

135

Made with