Villabyerne1915

POLITIKEN*

1915 . a DISTRIKTSBLADET N r . 1. T o r sd ag den. 7 . J a n u a r . B g r

NORDSJÆLLANDS ELEKTRICITETSSELSKAB L $ s o g l l r a f t . Det eWt*riske Strygejern er stedse parat t:l Brus» fordom ? ikte Luften er absolut renlig- os koster ikke me;e i Brugen end Gasstrygejetn. Elektriske Strygejern udlejes fra Eiektriciie sværket til dettes Strøm- forbrugere for en Pris af 50 Ø re pr. Kv a r lal. Henvendelse herom re tes ti: Nordsjæ llands E lek tricitetsselskab s Hovedkontor. Strandvej 163, H ellerup. Qrdrup-Charlottenlund Bank Jægersborg A llé 31. Kontortid 10- Telf. Ordrup 407 -2 og 6—8. Gentofte Afdeling. Genfoffegade 24. teif. Gent. 185. Kontortid 10—12 og 5l/s— 7 . Indskud forren tes med 4 - 4 Vs %. A lle Bank forretn inger udføres. Boxer nd lejes. B o n u s f o r 1914 . Da mit Fiima i del iotløbne Aar har mødi saa megen Vel­ vilje og ior at vise vor Anerkendelse al, at vore Kunder i saa ud­ strakt Grad har anbefalet os, giver vi alle kontante Kunder fra 1914 4 % Bonus, derved vort enoime Udsalg, der begynder 10. Januar, godtgøres ved Indkøb. Vi forlanger intet, uden at Kvitteringerne for det gjorte indkøb medbringes. Fra Id . J a n u a p IS IS godtgøres 4 % ai alle de Køb, der er gjort i 1914 i vor Detail­ afdeling. Udsalget, der vaier 1 Maaned, omfatter de i Aarets Løb opkøbte Fabriks-Lagre, Partivarer, Modeller og gives foruden de nedsatte r ’9 % paa alle de Varer, der ikke ere nedsatte, og 10 0 ;tto-Eksport Katalog 1915. det nye Katalog.

Gasværk.

Knuste Kokes ............ . Kr. 1,25 pr. ni. H ele Kokes .................. Kr. 1,10 pr. hl. Afharpning ...................... Kr. 0,(k> pr. hl. hvortil kommer Betaling for Tilkørsel samt Op- og Nedbæring efter Takst. O rd re , modtages. S t r a n d v e j 7 2 , Telf. Hellerup 1309. Elektrisk L f s & K r a f t Projekt. Tilbud og Reparationer ved i . løv-Feterseu, statsautoriseret installatør, Püeallé 9. Chariottenlund. Tli. Ordr, 160 og 636.

S k o i e i n d v i e i s e ,

Forlovelse er deklareret mellem isøti Karen Strøyberg, Datter a£ Apoteker S„ Lyngby, og Sekondløjtnant i Livgarden W. Bruun de Neergaard, Søn af Hofjægerme­ ster B. de N., Kjøbenhavn. Elever paa „Ordrup højere Almen­ skole“ indstuderer for Tiden Hostrups Skue­ spil „Tordenvejr“ under Hr. Kaj Ullstadi Instruktion. Stykket vil komme til Opfø relse paa Skolen i de nærmeste Dage. Ingeniør under Gentofte Kommune, cand. polyt. Carl Larsen, har fra 1. Januat overtage Stillingen eom Vicebranddirektøi i nævnte Kommune 1 Stedet for Værkmestci Mads Nielsen. Sidste Aars Regnskab for Gentofte M®- nighedspleje balancerer med 3239 Kr. 1 frivillige Bidrag er indkommet 1345 Kr., hvoraf 400 Kr. fra Kommunen Kesten er indsamlet hos Beboerne. 1 Lyngby Sqgn er i 1014 født af iland­ køn 101 og Kvindekøn 97, ialt 198. Død af Mandkøn 74 og Kvindekøn 60, ialt 134, Der er ægteviet 47 Par. Fra Læserne. Maa jog gennem Distriktsbladet hav« Lov til at lyse efter Lyngby-Taarbæk Kom­ muneregnskab for 1912—13. Saavel i Gen­ tofte som Søllerød Kommuner har Regnska­ bet for længere Tid siden været fremlagt;; men saa vidt mig bekendt er det ikke Tilfæl­ det i Lyngby-Taarbæk Kommune. Eller skul­ de det mnaske have undgaaet min Opmærk­ somhed. Men jeg synes, at det xnaatte hava Betydning at kunne gøre sig bekendt med Regnskabet for det sidste Regttskabsaar, in­ den man vedtager Budget for næstfølgend* Regnskabsaar. Lyngby, d. 4, Januar 1915. Ærbødigsi KommunaKnteresseret Borger. Vi kan meddele, at de kommunale Re­ visorer for Tiden er travlt beskæftigede med Revisionen. Naar dette Arbejde i Løbet af kort Tid er tilendebragt, vil Regnskabet blive fremlagt til offentligt Eftersyn. Red. Lokale Annoncer vedrørende Huslejlig­ hed, Beskæftigelse etc. averteres fordelasw tigst i Distriktsbladet, Strandvej 167. sin aarlige Juletræsfest i den smukt pyn­ tede Festsal paa Gentofte Afaoldskjem. Fe­ sten begyndte Kl. 7, idet en stor Skaré Børn marseberede ind om det smukt pyn­ tede Juletræ. 'Til ¡Morskab for Børnene hav­ de Foreningen engageret Mester Jakel, det underholdt dem med sit morsomme Dukke­ teater. Kl. 9 Vi blev Børnene beværtedø med Chokolade, og de Voksne begyndte Dan­ sen. Da Kl. var 12, sluttede Festen, og Deltagerne skiltes med Bevistheden om at have tilbragt en fornøjelig og behagelig Julefest. S . « ... t Snedkermester Sparwath. i Ordrup li­ der et betydeligt Tab ved „Korsvejhuset“' Brand da han ikke havde assureret. Ved Licitationen over Travselskabetø ayc Staldbygninger var det laveste Tilbud indgivet af Murermestrene Ckr. Madsen og Anton Nielsen, Gentofte, og lød paa 178,575 Kr. Det højeste Tilbud var paa 226,370 Kr. Tegninger og Planer er udarbejdede a£ Arkitekt Olsen og Ingeniør Viggo Petersen, Under den stærke Storm i Mandags Aftes var bl. a. Taarbækfiskerne Niels Ol­ sen, Niels P. Møller, Ckr. Jakobsen og Aksel Petersen gaact ud med Jens Olsen* Motorbaad, Laura, for at redde deres Ued. skaber. Niels P, Møller blev da slaaøfc bet Forleden Aften afholdt Afholdsselska- „Det blaa Baands Gentofte Afdeling“'

dette Hverv har Amtet stedse røgtet saa slet, at Kommunen hu har tilbudt at overtage det og afholde Broder­ parten af Udgiften derved. Tilbage er dette, at Kommunens Beboere har Ret til Indlæggelse paa Amtssygehuset til nedsat Betaling.. Er det fra Kommu­ nens Standpunkt set forsvarligt ogsaa paa dette Omraade at fritage Amtet for sin Forpligtelse. Den sidsiet Nordre Birk. Cyklelygten tændes i Dag Kl, ¡¡,00. Gentofte -Sogneraad holder Møde Tirs­ dag Eftermiddag Kl. 6 med anden Behand­ ling af Budgettet. „Lyngbykresens radikale Venstre“ af­ holder Maanedsmøde i „Chariottenlund Pal­ mehave“ i Morgen otte Dage. Folketings­ mand Niels Petersen er indbudt som Fore­ dragsholder. Hellerup Grundejer- og Kommunalfor­ ening afholder Maanedsmøde med Diskus­ sion og selskabelig Sammenkomst Onsdag Aften paa Constantia. I Gentofte Sogns Grundejerforening af­ holdes Tirsdag Aften Kl. S14 paa Gentofte Hotel Foredrag af Kaptajn N. F. Olsen. Emne: Verdenskrigen.

Fot. Aage Larsen, Ny Holte.

•m fatfer fø r st ø lle d y r e r e K ron er, der ere [>% a f P r isen o g fr em hæ v e s, a t d e r und er sçere g iv e s 10 % paa d isse Varer, som vi

ned: Lids: f ø m Vase Kipla Bordi Stryg Figur

i D e c em b e r :

Holte højere Almenskole* .1 Eftermiddag finder Indvielsen af „Holte højere Almedskole“ Sted. Den smukke anselige og moderne indrettede Skolebygning er opført ved Bi­ drag af Villabyens Beboere og med Støtte fra Kommunens Side, idet Sog- neraadet bar vedtaget at garantere for et 1. Prioritetslaan paa 45,000 Kr. Vi henviser i øvrigt til omstaaende Artikel, „Holte højere Almenskole“.

•idst

3 ,5 0 Glaskrone Nr. 521 28 ,00

i n

698 2 3 ,0 0 636 3 2 ,0 0 644 3 8 ,0 0 61 13,00 833 24,00 607 17,00 644 3 8 ,0 0 645 17,00 650 12,00 629 3 6 ,0 0 2015 81 ,00

2,15 2 ,3 0 5 ,8 0 4 ,3 0

»

»! !» ?! »!

I!

»

»1

»

1!

Er det forsvarligt? Som bekendt skete der for et Aars Tid isiden fra saa godt som samtlige Foreningers Formænd i Gentofte Kommune Henvendelse til Kjøben­ havns Amtsraad om at optage For­ handlinger om Muligheden for at skaffe Gentofte Kommune sit eget Sygehus. Det var Ordrup Kommunal­ forening, der tog Initiativet til denne Sags Rejsning, og Planen vandt i sær­ lig Grad Tilslutning bois de socialde­ mokratiske Foreninger. Det har sin naturlige Forklaring i, at det navnlig for SmaakaarsMk er en stor Gène at have deres Piaarørende liggende som Patienter paa det fjerntliggende Amtssygehus. E t Besøg paa Sygehu­ set paa Kyelandsvej stjæler let en kvart Arbejdsdag. At Amtsraadet be­ redvilligt skulde tilbyde at opføre et Sygehus i Gentofte Kommune, havde ingen tænkt sig. Men man havde jo nok ventet, at Amtet skulde have del­ taget i Udgifterne. Ku erfarer man imidlertid, at der fra Kjøbenhavns Sognefaads forenings Side er gjort Ind­ stilling til Amtsraadet om Opførelsen af et Sygehus i Amtets vestlige Del. Det synes ikke at forbedre Udsigten for Sygehussagens Gennemførelse i Gentofte Komma»*. Naturligvis har denne den Udvej at bygge sig et Sygehus for sine egne Penge. Det turde dog næppe være til- raadeligt. I Gentofte Sogneraads sid­ ste Møde oplyste Næstformanden, Tømrermester Grumstrup, som hidtil har været en varm Talsmand for den her omskrevne Sag, at man fra Amts­ sygehuset havde erholdt den overra­ skende Oplysning, at det kun var me­ get faa Patienter fra Gentofte Kom­ mune, der paa Grund af Pladsmangel

Ikke havde paa nævnte blev Sagen man udlagt,

kunnet finde Optagelse Sygehus. Ud over dette ikke omtalt. Dette har scan om Interessen for

h BroncsKroneilr. 61Q 3 5 ,6 0 Heisekm „

630 2 8 ,0 0 305 4 6 ,0 0 „339 3 8 ,0 0 594 3 4 ,6 0 600 4 0 ,0 0 303 75 ,00 „ „ „ „

n

n

1! »! »!

denne Sag skulde være kølnet inden­ for Sogneraadet. Det skal vi ikke ud­ tale os om. Men Pladsmangel paa Sygehuset vil altsaa ikke kunne an­ føres som Argument til Fordel for Tilvejebringelsen af et Sygehus i Gen­ tofte Kommune.Forholdene paa Amts­ sygehuset er dernæst i det store og hele saa gode, at man heller ikke paa det Punkt har noget at indvende. Men det lader sig som anført ikke nægte, a t det er en Gene at have Syge­ huset liggende saa langt borte, som Tilfældet er for Gentofte Kommunes Vedkommende. Og det er med Bette, at navnlig ®maakaars folk beklager sig herover. Det er jo ikke blot dem, der paa forskellig Vis føler det haardest; men det er jo ogsaa dem, der særlig gør Brug af dette Sygehus. Den vel­ havende Del alf Befolkningen søger i Sygdomstilfælde for Størstedelen Kli­ nikerne. Men én Ting kjm man ikke se bort fra, selv om der i alle Krese er den bedste Vilje til paa en. eller anden Munde a t bøde paa Genen ved at have Sygehuset liggende saa fjernt, som Tilfældet er. Gentofte Kommune be­ taler aarligt til Amtsrepartitionsfon­ den oa. halvtredje Hundrede Tusinde Kroner. Og denne Sum vokser med Ejendomsskylden Aar for Aar. Hvad faar Kommunen som Valuta for dette store Beløb. Udgiften til Politiet paa­ hviler Amtet; men den har Gentofte Kommune paatayet sig sn væsentlig Del af. Strå ' ,U1 s Vanding paa- hviier'ua ’ ‘,f$ 3 overtager Kom­ munen héxy" J' ^ *A Strandvejens Vedligeholdelse påaihviler Amtet; rne».

Den gamle Sanger

»

n

ti

0

n

n

il

1)

il

n

»1

h v ilk e P r ise r e r under H a lv d e len af O r ig in a lp r isen . — O v ennæ vn te K ron e r e g n e r lg fo r tr in lig t til H e r r e væ r e lse r , D a g lig s tu e r , S p is e s tu e r og K a b in e tte r . R e s tla g e r a f F ig u r e r r e a lis e r e s til hidtil ukendte Priser«. Silkeskærm® 30 % Rabat. Ferieampler Øf Kupler 4 0 % Rabat. A ld r ig før h a r n o g e n k u n n e t fo r sy n e s ig sa a for» d e la g tig t som v ed d e t U d sa lg fra 10. J a n u a r . Pianoiamper 3 S85 , 5 ,50 , 7,80. ri yder vor kulante r e n t e f r i K re itJ h u h e n f r a 9 — 3 . L ø r d a g t i l K l . i@. Et Parti Jernlygter med kulørte Glas 5 K p . Blyindfattede Kupler til Fabrikspris. Beskadigede Varer langt under fossil P r i s . Venetianske Kroner fra 33 SCp. Nyhed i Figur- og Trækroner til uhørt billige Priser. „SUDAN“ , Dansk elektrisk Fabrik, Frederiksborggade 3 8 , I . S a l .

Forkene. ¡Skuespiller ved Det hyl. Teater Carl Meyer, -Den gamle elskværdige Skuespiller Carl Meyer, Skriverhans's berømte Fremstiller paa Det kgl. Teater, giver sine populære Sangaftener i velgørende Øjemed i Gentofte Kommuneskoler sidst i denne og først i næste Uge. Adgangen er gratis; men der er opsat Bøsser, hvori Publikum kan nedlægge Bidrag efter Behag. Den gamle Skuespil­ ler har nu paa den Maade rundt om i Lan­ det indsunget til velgørende Institutioner over 6000 Kroner. Annoncer til Politiken modtages paa Distriktsbladets Kontor, Strandvej 107. Lyngby-Taarbæk, Sogueraad bolder Mø­ de med Budgetbehandling Mandag Eftermid­ dag Kl. 5. Indvielsen af Holte højere Almenskoles ny* Rygning finder Sted i Eftermiddag as. i.

Adelhardt Jensens lla rm es te r fo rre tn iiig Hellerupvej 43. Tlf. H. 491 x. Mît fiiasskakbrætter M

ifflæge i i f t Reith, S tr a n d v e j 170, 1. S a l Trf. 12-2 os s. Regel 6-7. Tlf. Hellerup 469s

Made with FlippingBook Online document