מרכז קהילה - רוזן - חוברת חוגים תשע"ט

חטיבת ספורט וקהילה

חוברת חוגים תשע״ט

מרכז קהילה רוזן ראשון לציון

w w w . h i r o n i t . c o . i l 03-9471510

Made with FlippingBook - Online catalogs