Kraks Vejviser 1929 del 2 provinsregister

Afdeling V Provins-Register. A. Forretninger.

B. Privat-Adresser. C. Større Gaarde. D. Kommunefortegnelse. Tillæ g: Færøerne. Grønland. A . Forretninger. Forretninger i Provinsen uden for de i dette Register optagne 166 Købstæder og købstadlignende Bebyggelser findes i Afd. YII Fag-Register i de enkelte Fag under „Landet". Aabenraa . (Oprindelig Opneraa, Aa ved den i Kong Valdemars Jordebog nævnto Opnor, d. e. aaben ør, gruset Strandbred.) (Aabenraa Amt) Afstand fra Kbhvn. pr. Jernbane : SlU Time. Amtmand: Kr.RefslundThom sen,R. DM. § 37 & 336. Am tsforvalter: C M Madsen, fg. S 342. Amtslandinspektør: K H Krarup § 239. Am tslæ ge: Dr. med. & ckir. Mads Michelsen, R. Jj 132. Am tsraadssekretæ r: Jes Cornett I 42. Amtsskolekonsulent, se u. Sønder­ borg. Amtssygehuset $ 48. Overlæge: A Ipsen. Indbyggerantal 1925: 8,752(1803: 2,834; 1867: 6,155; 1910: 7,751). Konsuler: Norge: J M Hansen, Vicekonsul § 244. Tyskland : Dr. Hans Kiikne, Gene­ ralkonsul § 276. Kæmner: P V Fallosen § 14, 16 & 18. Købstadrettigheder; De ældste kendte Privilegier er stadfæstet af Hertug Valdemar Aar 1335. Næstformand: Kapt. C CFischer, R. DM. Sekretær og Kasserer: Bibliote­ kar Jakob Petersen § 566. Stads- og Havneingeniør: Cand. polyt. Jørgen Ramhoj, R. § 14, 16 & 18. Statsbanerne: 10. Trafiksektions og 15. Banesektions Kontorer. Forretningsnavn og Adresse Aabenraa Aktiebryggeri Selskab § 11. . . Bryggerier Aabenraa Amts Avis § 133......................... Aviser Aabenraa Amts Radio Central § 171 . . . Radiouds. Aabenraa Amts Social-Demokrat § 161. . Aviser Aabenraa Andels-Svineslagteri § 454 & 455 Postkonto 14388 ........................................... Svineslagterier Aabenraa Avis § 259 ..................................... Aviser

Nærmere se i Afd. II, Artiklen Statsbaner. Statsskolen. Rektor: I Mogensen. Sønderjyllands Højspændings­ værk § 723 & 724, indviet 23. Maj 1925. Vandværket § 75 (kommunalt). Vejer og M aaler: Købmand Lo­ renz Hansen § 550.

Se Fagregistret under

Landsbibliotek, Det sonderjydske (Centralbibliotek) § 566, stiftet 1921. 20,190 Bind. Bibliotekar: Jakob Petersen. Depot af Vejvisere til Under­ visningsbrug. Mægler, autoriseret: P F Cleemann § 182 & 482. Bestalling 20. Febr. 1925. Nordslesvigske Folkebank, Den, Akts. § 6,7 & 53, stiftet 8. Juni 1872. Paskontor, Tysk. Leder: Gene­ ralkonsul, Dr. Hans Kiihne. Politimester i Aabenraa Købstad, Sonder Rangstrup (undt. Bed­ sted) og Rise Herreder samt en Del af Lundtofte Herred og Var« næsBirk(68.Politikr.): OSFribert § 315. Skatteinspektør: H Fritsche § 14, 16 & 18, priv. § 536. Skattemyndighedernes Vurde­ rin g : Ejendomsskyld: 24,t Miil. Kr.; Formue: 22,38 Miil. K r.; Indkomst: 8,6 Miil. Kr. Skatteprocent 1928-29: 5,72 (Lig­ ningsprocent: 8.3). Skoleforening, Sønderjydsk,§270, stiftet 30. Nov. 1892 i Skærbæk med det Formaal at yde sonder- jydsk Ungdom Hjælp og Støtte til Ophold paa Skoler i Danmark. Yder efter Genforeningen Hjælp til Efterskoleophold til Elever nord for Grænsen og til alle Skoleformer til Unge syd for den nye Grænse. Formand: Gaard- ejer H Jefsen Christensen,ML. li., Høgsbro pr. Vedsted. Kasse­ rer : Fru Margr. Lebeck, Aabenraa. Sognepræ ster: E N J Juhler § 151 (danske Menighed); Provst H P M Bade § 219 (tyske Menighed). Sprogforeningen (Foreningen til det danske Sprogs Bevarelse i Nordslesvig), stiftet 10. Okt. 1880 i Aabenraa. Formand: fh. Minister H P Hanssen, K. FM.

Aabenraa Badeanstalt § 493 ......................... Badeanstalter Aabenraa Central-Dampvaskeri § 544 . . . Vaskerier Aabenraa Eddikefabrik § 60 Postkonto7183 Eddikefabrikker Aabenraa Hakkelse-& Halmvareforretning, P Heldt § 560 Aabenraa Kafferisteri ved Sparlund § 143 Postkonto6763................................................ Kaffe en gr., Imp. & Ag. Aabenraa Kulkompagni, Akts. § 218 & 220 Kul, Kulimportører Aabenraa Ladestation, Terkel I Petersen § 742.................................................................. Ladestationer Aabenraa Margarinefabrik ved N Tbol­ strup § 469 ............................... ..................... Margarinefabr. Aabenraa Maskinfabrik ved Anders Jensen § 520............................................................... Maskinfabrikker Aabenraa Motorfabrik, Heinrich Callesen E ksport-K alen- & Co- ® 88............................................... ( fora n i 2. Bind. Aabenraa Møbellager, M Christensen jun. Mobeluds. Aabenraa Nethandel, Jens Jørgensen . . . . Fiskeriart. og -redskaber Muslinger Aabenraa Rederi-Aktieselskab § 182. . . . Damp-og Motorskibsselsk. Aabenraa Vulkaniseringsanstalt § 431. . . Vulkanisering Andersen A P § 308..................... Assuranceforr. Andersen James § 228.................................. Ladestationer Andersen & Meyer’s Eftf., Otto Larsen § 530 Elektr. Lysinstall. Andersen M P § 416...................................... Købmænd Andersen Niels § 278 Postkonto 11264.. Cykleudsalg Andresen Andr. § 204 .................................. Flyveekspeditioner Antonsen M Ri is § 304.................................. Maskinsnedkerier Apenrader Bank,Akts. §242 Postkontolll90 Banker Apenrader Tageblatt, Akts. § 20 & 503. . Aviser Auto-Motor ved Jorg. M Hansen § 244 Postkonto 6158............................................... Automobilforhdl. Back-Sorensen N ............................................ Guldsmede Beck Heinr. § 305 ........................................ Maskinfabrikker Bennedsen Johs. § 125................................. Bagere Beyer Hans § 73 Postkonto 11378 ............ Maskinforbdl. Birck Boy § 762.................................. ManufakturhdJ. Birck M C § 45........................ ...................... Vinhandlere Bjerring C A § 491........................................ Agentur-ogKommissionsf. Book Hans . . . . ? ......................................... Smede Boeck Holger Overretssagf. § 555 ............. Sagførere Boje William § 142........................................ Bogtrykkerier Bojesen’s Harald Bo Boghandel § 352 Post­ konto 6276........................................................ Boghandlere Boysen J § 2 1 0 .............................................. Skomagere Brink Johann § 274........................................ Skræddere Brink' Rud. § 184........................................ .. Flytteekspeditioner Callesen Hans.................................................... Vinduesglas en gros 7K Aabenraa Pælemuslinge Eksport, Andr. Nielsen § 340.............................................

Amtsvejinspektør, se u. Graasten. B orgm ester: Købmand Holger Fink, ML. R. § 14, 16 & 18, priv. § 19,119 & 519. Byraådssokretæ r: J Christensen § 14, 16 & 18. Dommer i Aabenraa Købstad, Sonder Rangstrup og Rise Her­ reder samt 3 Sogne af Lund­ tofte Herred og Varnæs Birk (92.Retskreds): CAndersen §272. Elektricitetsværket, (kommunalt) § 90, anl. 1902. Forsyning fra SønderjyllandsHojspændingsværk. Fabrikinspektør for Aabenraa- kredsen: K Lyne Petersen § 166. Foreningen fo r Kunstog Haand- væ rk for Nordslesvig. Formand: Arkitekt Jep Fink § 91. Gasværket (kommunalt) § 75. Handelsbanken i Aabenraa, Fi­ lial afAkts. Kbhvns Handelsbank, Kontortid 9-12, 2-4, Lord. 9-1 § 401, 402 & 403. Telegramadr. „Handelsbank1. Postgiro-Konto Nr. 6825. Forretningsfører: Find Andersen. Kontrasignatarer: G Wraae-Jespersen og A Festersen. Kontorer i Bollerslev, Bovrup, Felsted, Hellevad og Hjordkjær. Handelstoreningen. Formand: Skibsreder Matthias Nielsen, R. §i 85. Havnen har en Dybde af indtil 7,5 m. Bolværkslængde ca. 1500 m. Ingen Lodstvang. Svajebas- sin 160 m bredt, Fjord og Ind­ sejling er fyrbelyst. To moderne Kullosseanlæg, en stor og to mindre Kornelevatover. Jernba­ nespor, elektrisk Belysning og Vandledninger fra Byens Vand­ værk overalt paa Havnen. Store Arealer til Udleje. Havneudvalgets Formand : Borg­ mester Holger Fjok, ML. R. Havneingeniør: Cand. polyt. J Ram boj, R. 78

Made with