השבט השישי - גליון 107

השבט השישי מועצה אזורית זבולון עיתון המועצה - גליון 701 - פסח תשע“א

www.zvulun.org.il

"זבולון לחוף ימים ישכון..."

È˙„‰ ¯ÚÂ‰ ¯ÙÎ È·ÎÓ‰ ¯ÙÎ ˜Èχȷ ¯ÙÎ ¯Â‚È „χÂÂÁ ‰˘Â‡ ÌÈ¯Â‡ ÔÈ˷ȇ ÌȘÓÚ‰ ¯Ú˘ ÔÁÂÈ ˙Ó¯ ÈÏÚ Ò‡¯ ˙ÈÙÂ ‘ · ÌÈ„ÈÒÁ ¯ÙÎ ‘ ‡ ÌÈ„ÈÒÁ ¯ÙÎ

ה משלה,  ינ ּ ִ ג ְ נ ַ ה מ  ל עוֹנ ֹ כ ְ ל . יה ֶ ו  ת ּ ְ ה ב  דוּע ְ ה,י  בוּע O ט ַ ע ְ מ ּ ִ כ ה משלה,  ב ֲ ה ַ ה א  ל עוֹנ ֹ כ ְ ל -  יה ֶ לוֹמוֹת ֲ ת ח ֶ פ ֶ ה אוֹס  ל עוֹנ ּ ֹ כ

ת, CM שׁ יוֹ ֶ מ ֶ י ש Vְ ית ֵ מ ּ ְ ת ב Wֹ מ ְ ז ּ ִ ץ,זוֹ ת ִ י ּ Kּ ַ ב ת, ֶ כ ּ ֶ ל ּ ַ ש ַ י ה ֵ ל ֲ ל ע ֶ ם ש  ן קוֹל ּ ֵ ג ַ נ ְ ת ִ ו,מ  ת ּ ְ ס ּ ַ ב ל, ּ ֵ ג ְ ל ּ ַ ג ְ ת ִ ם מ ַ ע Uְ ק ו Tּ  ין ב ּ ֵ ים ב ִ ו ּ  ת ַ ים ה ִ ב ְ ף,סוֹב Wֹ ח ּ ַ ב ל... ֵ ע ּ ַ פ ְ ת ִ מוֹ מ ְ צ ַ ע ֵ  מ ַ ח ֵ צוֹמ ְ י ו ַ ל ח ּ ֹ יב כ ִ ב  א ּ  ב

ן, ַ מ ּ ְ ז ַ י ה ֵ ב ֲ ח Yֶ מ ּ ְ ת ב CC ת נוֹ Wֹ מ ְ ז ּ ִ מוֹ ת ּ ְ נוּ כ  א ְ ו ה,  נ ּ  ש ַ ת עוֹנוֹת ה ֶ ל א ּ ֵ ב ְ ל ַ ב ְ ים ל ִ ג ֲ נוֹה ה,  ינ ּ ִ ג ְ נ ּ ַ מ ַ וּי ה pִ ש ּ ְ נוּ,אוֹ ב ְ ז ַ ז ֵ ה ֶ ו ש  ת ּ ְ ב ה...  נ  ש ְ ה ו  נ  ל ש ּ ֹ שׁוֹת כ  ד ֲ ים עוֹנוֹת ח ִ יא ִ ב ְ מ שׁ, ּ Lִ ף ע V ל חוֹ ֶ רוֹן ש ֲ ח ַ ן א TEַ י ה ֵ נ ְ פ ִ ז ל  ...א ם, ַ ע U  ל ֶ ש ְ ק ו Tּ  ל ב ֶ רוֹנוֹת ש ֲ ח ַ שׁוּרוֹת א שׁ, ּ Lַ ב ְ את נ ֹ ק ז U אוֹרוֹת  וּי ה aּ ִ י כ ֵ נ ְ פ ִ ל ְ ו ם... ַ ע ּ ַ ל פ ֶ ם ש ַ ע  ם ט ִ יב ע ִ ב  ת א  צ O, יב ִ ב  ת א  צ O                                            יערי משה.

Made with