Villabyerne1917

VILLABYERNES BLAD POUTIKENS DISTRIKTSBLAD FOR GENTOFTE OG LYN6BYKRESENE

1917

Fredag den 5. Janu a r.

Nr. 1

£l

Telefon Helrup 282

Merkurs Koloniallager Hyldegaardsvej 24 — — Telefon Ordrup 356. | Ekstrafin Toddy St. Croix Rom ....................................................................... 1,25 pr. Ft „ „ Cognac V ................................................................................. 2,00 — „ » do. *’ ............................................ 1.50 - “ „ do. * ..................................................................................... 1,25 — Hvid & brun R om .............................................. ................................................... 1,25 pr. Lit. Cognac .................................................................................... ................................... 1,25 — Fuselfri Brændevin............................................................. .................................... 61 pr. Ft. Kommen Akvavit . ............................................................................................... 70 — Whisky 1,70 - 2 ,0 0 - 2 ,5 0 - 2 ,6 5 — 3 ,00 - 3 ,75 — 4 ,0 0 pr. FS.

Kødpriserne betydeligt nedsatte A lt 1 Iste K lasses b la a t Stempel. — —'■'■■ - ■ ---------- Stort Udvalg af smaat. fint F læ sk . Fredag og Lørdag S tort Udvalg at smaat, tin Flæsk. Varerno bringes overalt, G. G . Johansen's Kød- og Flæskeudsalg,

U

Rente af Indskud 4, og 4 ’/i %

Alle Bankforretninger udføres.

Boxer udlejes,

Udlaan mod Haandpant og Kaution.

Ø k o n o m i e n

Jægersborg Allé 31. Tlf. Ordrup 4( Kontortid 10-2 & 5 1j:-7, Lørd. T/c-S.

Bygnings- og DekoraUonsmater, Lindegaardsvej 38. TÍf. Ord. 412. ll l

Telef. Helrup 1240 y Telef. Helrup 1240 y B illig ste Indkøbssted fo r R engø rings* og Husholdningsartikler Bestillingsforretning for Tændstikker S t r a n d v e j 1 9 3

Tlf. Gjentofte 185,

S A W A SKINDERGADE. 2 5

j£pede D am e r! Meget b illig Syn ing for flotte og fikse Dame- og Børnekjoler. Ryesgade 5,' S f, F rejam ag a ein e t. Æ r

Ly s og Kraft. Det elektriske Strygejern er stedse parat til Brug fordærver ikke Luften er absolut renligt og koster ikke mere i Brugen end Gasstrygéjem. Elektriske Strygejern udlejes fra Elektricitetsværket, til dettes Strøm orbrugere for en Pris af

TAARBÆK IMSTALLAT 10 NSF 0 RRETMSN 6 S trand v ej 76. Telef. Bellevue 240. Anbefaler sig til de ærede Beboere i G en tofte og Yaarbæk Kommune, Aut. Gas-- og Vandmester. Elektrisk Lys og Kraft. Ringeledning og Hus­ telefoner. Alle Reparationer af enhver Art udføres, Overslag og Tilbud gratis. Forhen i ca. 18 Aar hos Firmaet Hassel & Teudt. H. J E N S E N , Fragaria, Slofsallé 18, Christiansholm. Telef. Ordrup 1275.

Æ r e d e B e b o e r e b e d e s e r in d r e , a t v o r V o g n h v e r O n sd a g kø - r e r i a lle V illa b y e r n e .

5 0 Ø r e pr«, K v a r t a l

Henvendelse herom renes til:

N o rd s jæ lla n d s E le k tr ic ite ts s e ls k a b s H o v ed k o n to r, S tra n d v e j 1 6 3 , H e lle ru p .

K ed - og F læ skeudsa lg , Jægersborg Allé 23. Tlf, Ord. 47.

G y r ø h a v e g a a r d s , J æ g e r ø h c r g 4 ! l é s o g D r o n n i n g g a a e d s

Gjentofte Bank aabiiecfle 2» J a n u a i * ¡© i l Vaid. Mortensen, I. £0. Bageri & Csnditorf, Ø r d f p u p J a g t v e j , Hjørnet af Hyldegaardsvej, T i l O rdrup 1 2 9 8 . Filialer: 3 7 , F r e d e n s v e j 3 7 , Tlf. Ordrup 101. 6 , Hyldegaardsvej 6 , Tlf. Ordrup 955.

Hver Dag frisk lav e t Medisterpølse, meget delikat.

Vore Vogne køret daglig langs Strandvejen ira Hellerup til Skodsborg, Charlottenlund, Ordrup, Gentofte, Lyngby, Holte, Nærum og omliggende Byei. F risk e V arer. F in este K v a litet, B u tik Jæ g e rsb o rg Allé 30. Telefon Lyngby 118 og Ordrup 37. Jernban egad e i Holte. Telefon Holte 31. FlHalers Hovedgaden 21—23 , Gen tofte. Telefon Gentofte 507. S trand v ej 136, Hellerup. Telefon Helrup IS77._________

Som Specialitet anbefales min anerkendte K a a n s til 80 Øre pr. V» Kg. Alt tillaves af fineste Varer, Vaskeriet Wy ft©serafe©p§j. Margrethevej l. T lf. Hellerup 1474 v. Modtager alt t i l Vask,

,

8 , L indegaardsvej 8. S , Jæ g e rsb o rg Allé S.

M ø b e lp o ls t r e r — Dekoratør Sp e cia lite t

Triko tage fo rritn ing , H e l l e r u p v e j 1 2 , Hj. at Johannevej.

B e stil!, paa stø rre og mindre K ager modt,

Morgenbrød bringes

Overpolst, Lædermebfer

P i anos t emn i ng

Strandborg Bageri & Konditori, S trand v ej 112, ajibelaler;sig med absolut I. Kl.s Varer M orgen brød brin g es. ' Ærb. L a u r itz Hansen. Tit. Hellerup 677 y.

og. R e p a r a É i o u overalt i Nordre Birk Telefon Gentofte 364.: H i U a e r aagpass« Ønsker De at Sælge Villa, bør De henvende Dem til L . P . La3*sens Sigfidsvej 1 ,1 . S., Hj. af Strandvej Telf. Helrup 1234 x. NB. Jeg har altid Købere.

C h r . W i n d e l b o r g . Specialitet: Finere Linnedsyning fra egen S y s tu e . Leverandør til Varelotteriet Tlf- H. 255 y.

S try g n in g og Rulning. Hentes og bringes overalt i Gentofte Kommune.

A x e l W e l s S e n «

Willaer k ® f o e ® o g s æ S g e s , T h u r a s o n ©g åm Lindegaardsvej 53, ........T e le f. O rd ra p 301. -

Fra Forhandlingerne o m Gentofte Kommunes Finanslov.

P e te r s e n p aa ta lte , a t en L æ rer ved P lo ck ro ss Skole, der v a r b lan d t de Skoler, der søgte om Kommunens S tø tte , havde m o b iliseret de stø rre E lev er og v a r mødt frem med dem ved et p o litisk Møde i „Ch arlotten lund P alm eh av e“ , hvor de v a r o p tra a d t som D em on stran ter. A ssiste n t B lic b - fe id v ar ogsaa a f den A nskuelse, a t Adm i nist ration sudgifterne maa t te- kunne nedsæ ttes betydeligt. H an t a l ­ te d ernæ st fo r E ta b le rin g e n a f Sko le­ køkkener ved Kommuneskolerne. D e t havde man i Kommuner, der v a r la n g t rin g ere s tille t end G entofte. G rosse­ re r C hr. H en n . P e te r s e n frygtede fo r, a t det budgetterede Overskud ikke v il­ de være tilstræ k k elig t til a t dække Udgiften til B a ra k k e rn e til S ik rin g s- styrken . D er vilde e fte r h an s M ening komme til a t m angle et Hundrede T u ­ sinde K roner. ' Ju s tits s e k re tæ r T o ld , le r r ; gjorde opmærksom p aa, a t P la d s ­ forholdene havde la g t H in d rin g er i Vejen fo r O p rettelsen a f ' Skolekøkke­ ner. H r. P a r h o v rep licered e t il de for- |skellige, der havde, h a ft O rdet. H an gav Ø lhand ler P ete rse n E e t i, at det var fo rk a ste lig t, h v is der p o litisere ­ des i Skolerne. Tøm rer K riste n se n s B eregn in g er vedrørende A dm in istra­ tion sudg iftern e i de fo rskellige K om ­ muner, fan d t H r. P ark o v in te re ssa n te ; m an skulde im id lertid være varsom med a t støde p aa T a l. D e r fo re la a saaled es . en S ta tis tik , h v o refter de nævnte U d g ifte r i G en tofte v ar lav ere b aad e end i K jpbeuh avn o g p a a F r e ­ d eriksberg. F o r B ev a re lsen a f T il­ skudet til P riv a tsk o le rn e v ar der vægtige Grunde. Ø lhand ler P etersen havde ogsaa foregaaende A a r oppone­ re t mod dette T ils k u d ; h an s S t r i n g til det v a r saaled es d ik tere t a f den om talte E p isod e i „P alm eh av en “ ; men. d ej v ar jo nok m u lig t, a t jbans B itterh ed o v erfo r P riv a tsk o le rn e v ar blevet øget ved den. D ette v ar i H ovedtrækkene de m e r bemæ rkelsesvæ rdige U d talelser, der blev fremsat, ved Bud getbehand lin gen, D et m aa dog p-lføjes, a t de to H e rre *

S trand v ej 80, 2,

Trættes 12-2 6-7

c V id fø rste B eh and lin g a f G en tofte Kommunes Budget , fo r kommende Regnskaibsaar i d et ek strao rd inæ re Møde forleden A ften v ar det n avn lig Medlemmerne a f den sociald em o k rati­ ske Gruppe, der prægede D isku ssio ­ nen. e fte r a t Form and en, O b erst P a r- kov. havde genaem gaaet Fo rslag et. B oveds vnnmeru e fra dette v il være vore Læ sere bekendt. O b erst P a r k o v fremhævede, a t det foreliggende Budget ad sk ilte sig fra de to foregaaende A a rs derved, a t man til en vis G rad havde ta g e t de e k stra ­ ord inæ re U d g ifter, som skyldtes K rig ssitu a tio n e n , i B etra g tn in g . L ige­ ledes gjord e H r. P arko v opmærksom p aa, a t S k a ttestig n in g en v ar sa a bety­ delig, a t Am tets S an k tio n skulde ind­ hentes. H vor vidt det betyd eligt fo r­ øgede Skatteb eløb vil kunne indvindes j uden a t fo rh ø je 'S k a ttep ro ce n te n , und­ lod Obersten a t p ro fetere om. V i an- ta'g éry at h an betragted e det som givet. Med' den Sk attestig n in g , som sid ste G egn skab saar udviser-, , synes man ipaasko. ogsaa a t væ re b erettig et der­ til. ‘Tøm rer P , K riste n s en - ta lte , p a a den sociald em okratiske G ruppes Veg-' ire imod T ilskudet til de p riv a te Sko ­ le r og erklæ rede, a t han og h an s Me­ n in g sfæ ller . vilde stemme imod det ved anden Beh and ling. H an an ­ kede d ernæ st over de stæ rk t stigende A dm in istration su d g ifter, idet han ud­ ta lte H aab et om. a t det tot* ny lig ned­ s a tte A dm in istrationsud valg vilde have sin Opmærksomhed henvendt p aa denne Sag- H an an stilled e slu tte lig forskellige. B eregn ing er, hv o raf det fremgik, a t .G entofte Kommunes Ad­ m in istratio n su d g ifte r skulde være 4 K r. 68 Øre pr. Indbygger, h v ilk e t B e ­ løb v ar fo rho ld sv is lan g t stø rre end Fred erik sb erg , ikke at- ta le om L yn g ­ by.—T a a rbæ k Kommune. Ø lhand ler

v e d r ø r e n d e T e g n i n g s r e t t e n til n y e A k t ie r , i

IMkasf samtOverslag til Nybygning og Forandringudfor. i MartinSvendsen LJ&C Arkitekt I H uindegaardsv. 36 Tit. Ordrup 1493..

I Henhold til den paa Generalfor sam lingen d5n 29. December 1 9 1 6 vedtagn; § 4 , 2det Slykke, har Bestyrelsesraad et besluttet at udstede 2 .5 0 0 nye Aktier til et sam let Beløb af

l¥ør glider i4 feen, saar vi tapr til Byea? Naturligvis ti! Kafé „København“, vesterbrogade 13, hvor man spiser og drikker godt til rime­ lig« Priser. Stort uden- og indenlandsk Biadhold, 2 nye Billarder. K o llia g M oller« Guld- i f Sølwarer George-Bihau/StiM r.' S??, B illig e P riss sv T lf . H e ll. 3 4 7 .

saaledes, at A ktiekapitalen herefter udgør 1 2 M i l l i o n e r K r o n e r . D e n y e A & t i e r f o r b e h o l d e s I h æ n d e h a v e r n e a f d e g a m l e A f e t l e r , s a a l e d e s a t B e s i d d e l s e n a f K r . 4 0 0 0 . — g a m l e A & t i e r g i v e r R e t t i l T e g n i n g a f K r - 1000. — n y e A K t i e r . , ■ ’ , De A k tio n e re r, der ikke disponerer over et tilstrækkeligt Beløb i gam le A k trer. til at kunne tegn e en ny Aktie, kan erholde et T egn ing sretsb ev is, der vil kunne sæ lges eller i Forbindelse med andre af d isse B ev iser benyttes som A dgang til at deltage i T egn ing en af de nye Aktier. D e nye A ktier deltager i Udbyttet for Regn skabsaaret 1916/ 17 lig med de æ ldre Aktier. T eg n in g en af de nye A ktier finder Sted i P r i v a t b a n k e n i K ø b e n h a v n til en Kurs af

B etalingen erlæ gges kontant ved T egning en i Henhold til nedensfaaende Bekendtgørelse. Privatbanken er bemyndiget til at udstede Interim s- og Tegningsretsbeviser, der sen ere kan om ­ byttes med nye A ktier.. Det Beløb, der indvindes ved Overkursen med Frad rag af Em ission som kostn ingerne, h en læ gg es til Selskab ets R eserv e- og Fornyelsesfon.d.

u s.fg rsoB) s q jø j c u is s u j 3g -JSJBA SJStl * « V — — — 'y szei 'H 'lix — — *S6 |® A p n B jJS '

K ø b e n h a v n , d e n 4. j a n u a r 1917.

A&tieselsKabet De forenede Bryggerier,

q Aktieselskabet ' • g r ? E L E K T R O N m I d ^ (teknlsk-kemisk Fabrik) Tlf, 3024 & 3044 vmehhsxki Kongens Nytorv 8, Kbfcvn, K em ik a lie r P h a ræ a e éM tjs k e P r æ p a r a te r A n ilin fa r v e r M e ta l L a k k e r G lød elam p e L a k k e r i a lle F a r v e r M a tte r in g s P a s t a t i l G lø d elam p er

I Henhold til fo ra n s tå e n d e Prospektus modtager Privatbanken T egn in g af Kr. 2 .500 .000 .- nye Alitier i Aktieselskabet „De forenede Bryggerier“ til en Kuis af 1 5 0 % , saaledes at Kr. 4 0 0 0 . - gam le Aktier giver Ret til T eg n in g af Kr. 1 0 0 0 .— nye Aktier. . . De gam le A ktier bedes indleveret til A fstempling ledsaget af en bidnet Numm eiliste, hvortil B la n ­ ketter faas i Privatbanken, der udsteder Interim sbeviser og T egning sretsbev iser i H enhold til Prospektus. T egn ing en linder Sted i Privatbankens Kuponskontor tra 8de Ja n u e r til 13de Ja n u a r (begge Dage in cl.) fra K l. 1 0— 3. < B etalingen erlæ gges kontant ved T egn ing en ,

F r u g t JE tia e re & E s s e n s e r P a r iu m e r & T o ile tm id le r F o rM n d sio S S e r D s s ia fe c d o n sm ld le r

M a s k e p i © ! r j P p ø w e B S 11® TU. Helr. 518 x. Set Pedersvej 1. Specialitet: Manchetlinned og, tint Dametøj,

P R I V A T B A N K E N I K Ø B E N H A V N A K T I E S E L S K A B

i

Made with FlippingBook - Online catalogs