Onsdag 27. mars 2019

2

Onsdag 27. mars 2019 •

Bidrar til digital trygghet for alle

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud Må øve mot mulig vold I disse dager øves det jevnt og trutt på dramatiske hendelser. Ansatte i nødetatene fra hele Gjøvik og Toten drilles i hvordan de skal samhandle dersom det oppstår en hendelse der flere personer utsettes for livstruende vold. Blant scenarioene det øves på, er for eksempel hendelser med skoleskyting. «Pågående livstruende vold» forkortes PLIVO på fagspråket, og er noe som det hele tida øves på å håndtere. Denne felles prosedyren er blant oppfølgings- tiltakene etter hendelsene 22. juli 2011. Lokale brannmenn, ambu- lansearbeidere og politifolk må trene på å samhandle riktig. Oppstår en slik situasjon, er politiet naturlig nok bevæpnet. De to øvrige nødetatene har ingen ordinære midler for å beskytte seg, og er derfor avhengig å kunne jobbe på en trygg måte under politiets beskyttelse. Dette innebærer at brannvesen og ambulanse i utgangspunktet må vente med å gå inn med sin innsats til de har den nødvendige sikkerheten på plass. Det er ikke vanskelig å forstå hvor utsatte de ubevæp- nede og i utgangspunktet ube- skyttede yrkesgruppene er. I verste fall kommer de midt oppe i voldshendelser før politiet har rukket fram. I 2013 så vi et eksempel på dette, da ambu- lansepersonell og brannmenn endte med å overmanne en mann som knivdrepte tre per- soner på en buss mellom Årdal og Tyin. På Toten er en stor andel av brannmannskapene deltidsansatte. Når alarmen går, risikerer en vaktmester eller en gardbruker iført brannuniform i løpet av noen minutter å møte på en eller flere bevæpnede personer. Da er det viktig å vite eksakt hvordan man skal hånd- tere situasjone. Dessverre har det den siste tida igjen vært flere hendelser ute i Europa som kan relateres til terror. Det har vist seg at ekstre- mister kan gjøre stor skade med tildels enkle midler. Dette bekrefter viktigheten av at det fortløpende øves på PLIVO-situasjoner. Den tragiske hendelsen i 2011 fikk oss virkelig til å forstå hvor sårbare vi er.

Man antar at så mange som 800.000 nordmenn ikke er på nett. Nå tar Østre Toten kommune grep for å gjøre flere innbyggere i stand til å håndtere den digitale hverdagen. For svært mange har internett og digitale verktøy blitt en naturlig og viktig del av livet. Samtidig er det ikke alle som kan eller vil ta del i den teknologiske utviklingen. Gjennom det nasjonale prosjektet Digihjelpen har mange i Østre Toten fått hjelp allerede. Først og fremst gjennom fri bruk av PC-er i biblioteket og servicetorget i rådhuset. I tillegg arrangerer Frivilligsentralen datakurs for seniorer. Nå skal tilbudene sam- ordnes og utvides. Data-løftet er et samarbeid mellom de nevnte ak- tørene og retter seg mot voksne innbyggere. Første trinn er å kart- legge hvilke behov som finnes. Øve for trygghet – Vi ønsker blant annet å finne ut hvem som trenger digital hjelp og hva folk vil ha. Et skjema med ulike spørsmål vil bli lagt ut i servicetorget og på biblioteket. Vi ønsker også å oppsøke folk der de er. Det kan være en kafé eller et annet treffsted. Vi skal rett og slett gjøre oss mer til- gjengelige for innbyggerne, sier Ågot Marie Larsstuen, publi- kumsveileder ved servicetorget. Ole Ludvig Rosenborg ole@totens-blad.no Kenneth Gangnes fra IL Kolbukameratene, som måtte gi seg som elitehopper etter flere kneskader, blir det norske hopplandslagets nye service- mann, skriver NRK. Gangnes tar over jobben etter Thomas Hörl fra Østerrike. Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Kåre Østenseth, Vestre Toten, født 1943, døde 16. mars. Bjørn Bøe, Østre Toten, født 1941, døde 17. mars. Kristian Dystebakken, Østre Toten, født 1929, døde 9. mars. Roger Skjærstad, Østre Toten, født 1955, døde 8. mars. Service fra Gangnes

Østre Toten kommune setter i gang tiltak for å gi flere innbyggere grunnleggende kunnskap om digitale verktøy. Fra venstre: Ågot Marie Larsstuen, Kjersti Evenstuen (begge publikumsveiledere ved service- torget), Inger-Marit Østby (bibliotekar), Anne Beate Bakken (leder ved Frivilligsentralen) og Øivind Skogli (kommunikasjonsrådgiver i kommunen).

det bli vurdert hvilke tiltak som skal settes i gang. Publikums- PC-ene i servicetorget og på biblioteket, åtte i tallet, vil fort- satt spille en sentral rolle. – PC-ene benyttes av publi- kum i alle aldre hver eneste dag. Vi vil dessuten fortsette med grunnleggende veiledning når folk har behov for det. Det er det Digihjelpen handler om. Hvis noen har konkrete spørsmål de trenger hjelp med, går det også an å avtale en halvtimes veiled- ning med en ansatt på biblio- teket, forteller bibliotekar Inger- Marit Østby. Det kan bli aktuelt med kursvirksomhet i regi av digihjelpaktørene. – Men hvordan står det til med

den digitale kunnskapen blant de ansatte i kommunen? – Kunnskapen spriker nok en god del. De gjelder nok både kommuneansatte og innbyggere, forteller Øivind Skogli, kom- munikasjonsrådgiver i Østre Toten kommune. Økt satsing på digitale innbyg- gere støttes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som står bak Digihjelpen. Et nytt nettsted skal bidra med tips og råd til kommuner som trenger hjelp for å gi innbyggerne grunn- leggende digital kompetanse. Hovedmålet er altså å legge til rette for at flere innbyggere kom- mer seg på nett. Min kjære Nils, vår kjære kunnskapsrike, artige og kloke stefar Nils Walle født 4. september 1925 døde brått fra oss i dag. Hjemmet du elsket, forlot du så brått. Tilbake står plassen så tom og forlatt. Lena/Hamar sykehus, 19. mars 2019 Magnhild Synne Margrethe, Carl David, Edvard Sander, Ingrid Andrea, Sondre, Vetle og Ihne. Øvrige familie Bisettes fra Hoff kirke tirsdag 2. april kl. 13.00. Like gjerne som blomster kan det gis en gave til Østre Toten Handicaptransport Velkommen til minnesamvær på Hoff Gjestegiveri. Per David Ole Morten Elisabeth

Målet med tiltaket er å gjøre folk selvhjulpne i den digitale verden. Stikkord kan være bruk av kommunale tjenester på nett, bruk av nettbank og bestilling av ulike billetter. Det siste kan ofte resultere i store besparelser. Daglig leder Anne Beate Bakken ved Frivilligsentralen på Lena tror mye handler om trygg- het og det å tørre å benytte digitale verktøy. Det har hun selv erfart gjennom tilbudet seniorsurfen. – Man må øve seg for å oppnå trygghet. Slik er det med alt. Og mange finner ut at det å være på nett ikke er så «farlig» likevel, sier hun. Kan bli kursvirksomhet Etter at kartleggingen er over, vil Min kjære kone og beste venn, vår alles kjære Svanhild Fløgum Mo født 2. desember 1960 rundt hjemmet du elsket. Farvel nikker blomstene du vernet så tro. Takk kvitrer fuglene som dagen deg hilset. Stilt hvisker vinden: "sov i ro". Starum, 18. mars 2019 Rune Anders Øvrige familie og venner Begravelse fra Hoff kirke fredag 29. mars kl. 11.00. Like kjært som blomster er en gave til Barnekreft- foreningen. Velkommen til minnesamvær på Bygdestua. døde fra oss på Gjøvik sykehus. Fritt suser trærne Dødsfall

Min umistelige mann, vår snille, omsorgsfulle far, svigerfar, farfar, morfar og oldefar, vår bror, svoger og onkel Kjell Nicolaisen døde brått fra oss, 81 år gammel.

Høyt elsket. Dypt savnet. Lillo, 20. mars 2019 Irene

Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

Kjell-Petter Therese Tanja

Rita Kjell

Malin, Anders, Even, André, Nicolai, Henrik, Jonas, Julie, Aurora Kaia-Elena, Nicoline, Cedric Sebastian Øvrige familie Begravelse fra Totenviken kirke fredag 29.mars kl.13.00. Like kjært som blomster er en gave til Lena Idretts- forening. Sørgehøytidelig- heten avsluttes ved graven.

Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker