F theorieboek havo

Hoofdstuk28 Basis spreadsheets

Hoofdstuk28

28.1 Basisfuncties 28.2 Rekenen 28.3 Grafieken

Indithoofdstuk latenweeenaantal basisvaardighedenziendie jenodighebtommetExcel tekunnenwerken.Deafbeeldingenzijngemaakt inExcel 2013.Maareerdereversiesenook degoogle-variantwerkenopeenvergelijkbaremanier. Webeginnenmet eenaantal basisfuncties, zoals invoeren, kopiërenenvooral snellerema- nierenom rekenwerk tekunnenverrichten.Vaakzijnerdrie tot viermogelijkhedenomder- gelijke functies te kunnen uitvoeren. We beperken ons tot één of hooguit tweemanieren. Als je liever een andere gebruikt, ben je daar natuurlijk vrij in. Daarna latenwe een aantal rekenfunctieszien.Weeindigenmeteengrafiekenbeperkenons toteenenkelesoort. Excel kent veel grafiektypes. Ze zijnheel geschikt omop tenemen in eenpresentatie; als je een- maal eenvariant hebt gemaakt, isdie snel om te zetten ineenander grafiektypeen zokun je snel zienwelke jouhet best bevalt. De besproken functies vanExcel vind je in eenover- zichtmet afbeeldingenopwww.managementenorganisatieinbalans.nl.

Basis spreadsheets

SE

Management&Organisatie inBalans

51

Made with