F theorieboek havo

28.1 Basisfuncties

Informatievoorzieningen ICT DomeinF Titelbalk

Jekunt • getallenen tekst invoegen, bewerkenenverwijderen. • kolommenen rijen invoegenenverwijderen. • selecterenvangegevens, kopierenenplakken.

Werkenmet spreadsheets leer jealleenmaardoordaadwerkelijkachtereencomputer tegaan zit- ten. Dit hoofdstuk kun je het beste bestuderen achter een computer met een spreadsheetpro- gramma. Zodra jewerkelijk ietsmoetuitvoerenopdecomputerbeginnenwede zinmet eenpijltje: → . Alleswat je zelfmoet intikken, zettenwe vet .

→ Start het programmaExcel, dan krijg jehet volgendebeeld:

Snelle toegang

Lint

Formulebalk

Actievecel

Statusbalk

Helemaal bovenaan vind je de titelbalk . Hierin staat zowel de naam van het programma als de naamvandewerkmapwaar jemeebezigbent.Omdat jenoggeenbestandhebt geopendof een aparte naam hebt opgegeven, staat hier Map1. In de titelbalk staat ook dewerkbalk Snelle toe- gang . Hier staande standaardknoppenom snel op te kunnen slaan en eenhandelingongedaan te kunnenmaken. Onderde titelbalkstaathet lint .Het lintbevat verschillende tabbladen. Elk tabbladheeftbetrekking opeenaantal functiesdie logischbij elkaarhoren. Klikmaaropdeverschillende tabbladenom te zienwat er achter zit. Per tabblad zijnde functiesookweer logischbij elkaargegroepeerd.Wege- bruikenvooral het tabbladStart. Mogelijk is het schermminder breed of juist breder, dat is afhankelijk van de instellingen van je beeldscherm. Depictogrammen zijndan allemaal hetzelfdemaar er kanmeer ofminder tekst bij de pictogrammen staan. Via de pijltjes naast de pictogrammen vind je de tekst. Het lint kan ook samengevouwen zijn, dan zie jealleendenamenvande tabbladen. Het werkblad van een spreadsheetprogramma is verdeeld in kolommen en rijen. De kolommen lopenverticaal enelke kolomheeft eeneigen letter: A, B, C, enzovoort. De rijen lopenhorizontaal enhebbenelkeennummer: 1, 2, 3, enzovoort. Zoontstaat eensoortdigitaal ruitjespapierwaarvan elk ruitjeafzonderlijk tebenoemen is. Eendergelijk ruitjeheet een cel .

Snelle toegang

Lint

Kolommen Rijen

Cel

SE

Alsweeenspecifiekecelwillenbenoemen, doenwedatdoorachterhetwoordcel de coördinaten

Coördinaten

Uitgeverij VanVlimmerenBV

52

Made with