F theorieboek havo

te zetten.Webeginnenaltijdmet de letter vandekolomenvervolgenmet het nummer vande rij. Indeeerdereafbeelding zie jedat er oméén cel eengekleurd randje staat. Denaamvandeze cel is cel A1. Decelwaareengekleurd randjeomheenstaat, isde actievecel .Dit isdecelwaar je ietsmeekunt doen, bijvoorbeeld cijfers, tekst of een formule invoeren. Jemaakt een andere cel actief door er- gens in het werkblad te klikken of de pijltjestoetsen te gebruiken, probeer het maar. De inhoud vandeactieve cel staat ook inde formulebalk . Dat isdebalk juist bovende kolomletters.

Basis spreadsheets Hoofdstuk28

Actievecel

Formulebalk

Helemaal onderaan jeschermvind jede statusbalk . Indezebalkkun jebijvoorbeeldaanwijzingen zienvoor actiesdie jeonderneemt.

Statusbalk

Als leidraadvoorde rest vandithoofdstuknemenwedegegevensvanhandelsondernemingWik- kie. Inhet komendevoorbeeldvoerenwedebasisgegevensvanWikkie inenbehandelenweaan de hand van dit voorbeeld de basisfuncties van Excel. Sla telkens de voorbeelden op; je hebt ze soms laterweer nodig.Weherhalendit nietmeer.

Voorbeeld28.1 Wikkiehaddevolgendeafzet enverkoopprijsvoorhaarproductKwartel indekwartalen2 t/m4.

Kwartaal

Afzet

Verkoopprijs

2 3 4

700 600 850

€ 59

€ 62,50

€ 55

Gevraagd a Voer de tabel in zoalshierboven isweergegeven.

Wikkiebesluit degegevens vanhet eerste kwartaal ook inhet overzicht op tenemen.

Kwartaal

Afzet

Verkoopprijs

1

750

€ 56

b Maak eennieuwe rij envoegdegegevens van kwartaal 1 toeaande tabel. c Gebruik kolomDvoor deomzet enberekendeomzet per kwartaal.

Uitwerking Een opmerking vooraf: elke handeling die je uitvoert, kun je direct daarna ongedaanmaken met een klikop !

a Cel A1 isdeactieve cel. → Voer in cel A1 in:

Kwartaal

→ Geef enter.

Je komt nu in cel A2of in cel B1. Dat is afhankelijk vande instellingenvanhet programma. Als je inB1 terechtkomt, gebruik dande pijltjestoetsenomnaar cel A2 te gaanof wijsmet demuis cel A2aanen klik. Dit heet het selecterenvaneen cel. → Selecteer cel A2. → Voer in: 2 → Voer in cel A3 in: 3 Degegeven kwartalen inhet voorbeeldvolgenelkaar op.We kunnen in cel A4het kwartaal zelf intoetsenmaarwe kunnendit ookdoendoor gebruik temakenvaneen formule. We verwijzen in cel A4 eerst naar cel A3, in cel A4moet 4 komen endat is 1meer dande 3 vancelA3.Wemakendangebruikvaneen formule.Met een formulegeef jehetprogramma eenopdracht omeenbepaaldebewerkingof berekeninguit tevoeren. InExcel begin jeeen formulealtijdmet een=-teken. Ineen formulemogengeen spaties voorkomen.

SE

Management&Organisatie inBalans

53

Made with