F theorieboek havo

Begrippenlijst

DomeinF Informatievoorzieningen ICT 32.1 Persoonlijk plan Persoonlijkplan Dit omvat depersoonsgegevens,motivatieendoelstellingen, de sterkeeigenschappenvande starter endeminder sterkeei- genschappenvaneenondernemer. 32.2 Marketingplan Marketingplan Dit bevat ondermeerwelkeproductendeonderneminggaat aanbieden (product),welkprijsniveau zewil hanteren (prijs), waar het product verkrijgbaar zal zijn (plaats) enhoedeonder- neming klantengaat bereiken (promotie). Eventueelwordt dit aangevuldmet de4 c’s. Bestemmingsplan Hierin staatwat ermet eenbepaald stukgrond ineenge- meentemagwordengedaan. Marktonderzoek Eenonderzoeknaar demogelijkhedenom tot demarkt toe te treden. Financieel plan Eenonderzoekof deplannenomeenonderneming tebeginnen haalbaar zijn. Het bestaat uit vijf begrotingen: investeringsbe- groting, financieringsbegroting, exploitatiebegroting, liquidi- teitsbegrotingenprivébegroting. Investeringsbegroting Dezegeeft aanhoeveel vermogennodig isomdeonderneming tebeginnendoor eenoverzicht op te stellenvanalle investerin- gendienodig zijnomhet bedrijf tebeginnen. Exploitatiebegroting Hierin staandegeschatte kostenvaneenbepaaldeperiode te- genover degeschatteopbrengstenvandezelfdeperiode. Liquiditeitsbegroting Hierin zettenwedeverwachteontvangsten tegenover dever- wachteuitgavenvoor eenbepaaldeperiode. Privébegroting Het overzichtwaaruit blijkt hoeveel geldeenondernemer nodig heeft voor privédoeleinden. Organisatieplan Dit planomvat diverse zaken zoalsde rechtsvorm, huisvesting, vergunningen, verzekeringen, belastingen, personeel endema- nier van starten. Bedrijfsverzekeringen Deverzekeringenwaarmeeeenondernemer temaken kan krij- gen zoalsbedrijfsaansprakelijkheidenberoepsaansprakelijk- heid. Ook zijner verzekeringenvoor juridischegeschillenwaar- onder niet-betalendedebiteuren, voor brandendiefstal. 32.3 Financieel plan Financieringsbegroting Deze laat zienhoe jeaanhet benodigdevermogen komt. 32.4 Organisatieplan

Franchising Eenvergaande samenwerkingsvorm tusseneen franchisegever (de ‘bedenker’ vande formule) eneen franchisenemer (dege- bruiker vande formule).

32.5 Maatschappelijk verantwoord ondernemen

MVO Eenondernemingonderneemtmaatschappelijk verantwoord door vrijwilligbij tedragenaaneenbetere samenlevingeneen schonermilieu. Ze richt zichopde combinatievandrie facto- ren: people, planet enprofit. Arbowet Eenwet die regelingengeeftmet betrekking tot deveiligheiden gezondheidvanwerknemers. ISO-standaard Dezewordt internationaal gebruikt en legt eenonderneminguit hoe zij aanbepaaldevoorwaarden kanvoldoen. Greenwashing Als eenondernemingnaar de klant toe communiceert veel aan MVO tedoen,maar zedat inwerkelijkheidniet doet of alleen maar zolangdewet er haar toeverplicht.

SE

Uitgeverij VanVlimmerenBV

110

Made with