Villabyerne1938

BLAD

y í 7 - ,

í ^ 'b a f

IMd.

Nr í.

T o rs d a g d tn 6. J M M T .

ß o r c A s U í ís a íg

aaWfgeUdsafg iHeHerup omfaiier i Aar ci Lifo! af fordefagiige Tifbud, der sæfges med indid 75 pCf. Rabat Sii^esfo^cr Co. Mir. smaoAíornsíreí MosÁce-

byder Dem en enestaaende god Lejttghed tit at købe prima Dyner og Sengelinned. Nedenstaaende vii De finde en Portegneise over Kanaidyner, der er opsyet af prima Rester, deis nogie som har været anvendt tii Dekoration, men de sæiges aiie tii en særiig biiiig Pris, — Kvaliteten er den sædvanlige prima.

1 d o b b . D u n t^ p p æ . g g e o o 1?0x 200. Værdi M.OO. Nu 55* Tlitv^ronde Kuvert ^ F%00

S ií^es ío^er Primo sírikei Fbskesiike iii Biuser og i^yofoos, oim. Pris 7.50, sæi- 4^ ges /or pr. Aiir........................ ^.80 Co. 30 Mir. sori Cr^c Soiio i smuk k^oiekvoiiiei, oim. Pris ^ 0.50, sæiges /or pr. Afir........... a j . 8 0 Co. 50 Mir. morioc Ciegue Cir^ i íuksusktoiiiei iii Ajoie, oim. Pris i 4.50, sæiges/orpr. Afir.. . 0 . 8 0 Skoooe udkuggede Po^eios i iyse Porter iii Boikyoier er /ro i Dog ^ oedsoi og sæiges /or pr. Afir. . . . ^ 0 Pesífoooi iii Pyoier o/ /ronskc Cuid- og Seiv Lomé, oim. Pris ^7 iO.50, sæiges /or pr. Aiir......... g . 8 0 i2 Afir, mo/^ort ei Crêpe Ceorgeiie Coré i eksiro Xvoi., oim. Pris ^ i 6.50, sæiges /or pr. Afir......... ^ T . 80 Co. 45 Aiir. sori Bork Crêpe m. Soiiu Lroug i primo Xtoi., oim. ^ Pris iO.50, sæiges /or pr. Mir.. . ^^.^0

4 !tore Duntæpper

1 Bronce Sükedyne 4 8 ° ^

H3 X Vnrd< 4^,00. — Nu___ 1 Duntæppe

3 5 0 0

190x200......................... 1 Kæn

Værdi 78.00 - Nu 2Kanaidyner å19

síJÁcc ( i f JBwrrteA¡/oJcr o g U n d e r f^ , oím. Prts 3.50, ste/gMjfbr pr. Mfr.

.80

a o

45 3 9 0 c OO

Mange Hovedpuder

jFlonnesAecAs primo Ara^rie Cry- sicMo i y!ne Mansire. Pris 6.50, Steiges nu ^br pr. Mfr.. . . Pragf/uid Xvoiifef i cAangcrcf Moire, der kor kosfef 2^.50, sæi- ^ O ges /ro i Dt^ /or pr. Mir........ Ca. 30 Mir.^-^ibri Peiour Ciseie ni Seisicoksic/oie, kor kosiei 24.50, Steiges nu /br pr. Mir.............. Eiegonie mawsirede Crepe Soiio i eksiro primo Xvoiiieier, oim. Pris Í5.50, sæiges /br pr. Afir. Co. 50 Mir. ^si smooiernei To/i i stariig ki#d Xvoiiiei, oim. Pris ^ 9.50, sæiges /br pr. Mir........... Co. 40 Mir. kv. Crepe Soiio i eksiro svær J^voi., meo smudskei ^ i Xooien. .<4im. Pris i 3.50, o u .. Pesifoooi q/primo kiomsir. Ciegue iii AíeiietoA/oier, oim. Pris i i.50, sfaiges /or pr. Mir.....................

m x IM . Værdi $!.00. Nu

^ a a

.80

tyet tf Retter. — Nu ..

3 do. Værdf M.OO. - Nu

1 do. 110x135

V ! o m f o r a n d r e r D e r e s g a m t e S e n g e t ø j s a a d e t b H v e r s o m N y t . — N u u n d e r U d s a ! g e t f a a r D e e k s t r a 1 ^ 0 ^ ....ring d! os HEIrup 3812 - og afta! nznnere!

80

80

For ehhver Husmoder er her en god Lejlighed til at sup­ plere sit Linnedskab op! Kom ind i vor Forretning, saa skal vi vise Dem Varerne som er nævnt i denne Annonce.

.80

80

Kutørta Dynebetræk optyot åf biomttrot lobrtico 6 " Hvide Dynebetræk a ,e a — a ,a a — io ,a a ^ 1 0 /.

Prima Frottéhaandktædcr 3 Stk. (or 4,a0 . ( Stk. (or 1 " Store Frottéhaandklæder 3 Stk. for 5,00. 1 Stk. for ^ a a Ó00 store Børnetommctarkiasder ^oo ''dtæ^^^t: '/J Dutin for

Ub)æ )r*dæ e to u tfæ g n æ r 3 ,50 — 4 ,aa 10 /. Wv!dæ etæ u ttæ gnæ r 4 ,a a — a ,a a — a ,a a 10 . r tn # AHe)a!ææ rrædæ )4gn4r a,5a — e^ea — e,ea * - ^ ' 1 0 "/.

#3

80

Co. 50 Afir, sori Aoiursiike Crêpe Soiiu i euesi. Pvoi., oim. ^ Pris 24.50, sæiges/or pr. Afir. ^

80

.80

' 3 8 */'

Besiporiiei q/ Pouneskeeks eksiro primo Crêpe Soiiu /oc. i smukke, vorme Porver, iii Meiiemkyoier, er oedsoi /ro Xr. 72.50 iii pr. Meíer jT. 80

E t h e ! t V t n d u e e r f y l d t m e d m o -

g

n /

d e r n e G a r d i n e r e o m u d e æ i g e e . . . * ^

r O

e o m f r a t r æ k k e n F a k t u r a e n .

Podvidere vii der kver Dog i vore Pinducr Aiive/remiogi oye Piikud /ro ^" iii Priser der kuo er eo Brekdei q/ Pærdieo, meo do deí kuo dre 5iykker eiier Afodei-Xupooer, vii disse ikke

Rester ef den gode, btede Køkkenvoksdug . . . . .

P f í s

B O R C J f HELLERUP SENGEUDSrVR

^4

S T R A N D V E J 1 6 9

H E I r u p 3 8 1 2

HELLERUPBAWK S t r a n d v e j 149 M fsct^p.d. ,v.) RLiALER B a r n a t n r f f a v a J 6 9 (Hj. *f Kitd.,t.rdtv.j)

Ku!- og Koksforretningen VængædævæJ 307 — Tif. Sobers <4)5 Prima eng. kn. Koks...............3.2(( .. ,. Cinder;..................3.30 ,. Neddekoks..........2.03 K oks;m u id ...........2.25 Naddekut ............................. 3.35 TørtJR ogeb rtend e^^O J t^^^^^aK

Januar KL 20 i Menighedshuset, Margre- thevej H. Bibettime. AUe er velkomne. Ordrup K. F. U. K t Ungdomsafdeting. Ordrupvej 59, har Nytaarsmade i Aften Ki. 19,30. Paa Mandag Ki. 20 tater Pastor C. Chri­ stensen t Hovedafdeiingen. Foreningens Hjem er dagiig aabent tit Kt. 22 og aiie unge Piger er velkomne.

S

L y n g b y v e j 2 3 5 wt f ub.,.}) S t r a n d v e j 1 3 6 ( ve^o ^ t tvj)

V in t e r Etiten

Gentofte K. F. U K t Hovedafdeling holder Mede 1 Menighedshuaet, Vtelde- gaardsvej 5, hver Fredag Kl. 20. 1 Morgen Aften gennemgaas det gamle Testamentes Beger (Hjælp til Blbelatudium). Onsdag Aften er der aabent Hus hot Esther An­ dersen, Plantevej 4'. Ungdomsafdelingen har Mede Mandag den 10. Emne: ..Ken­ der du din Sangbog? ' Hellerup K F. t/. K. Indbyder unge Kvinder til at komme 1 Menighedshuset. Margrethevej 11. Hovedafdeiingen 1 Aften Kl. 20: Hellig tre Kongersfest. Fru Mis­ sionær Frltner-Lorsen taler. Kaffe. Dag ligstuen aaben fra K1. 15. Ungdomsafde- Hngen Fredag den 7. Kl. 19.45: Pastor Kastrup fra Malstrup fortæller om A r­ bejdet. Hellerup btaa Kors, Kristelig Afholds­ forening, afholder Mede Mandag den 10.

f Vesten jeg skimter det sidste Glimt a/ Dugen, og stille drammer Jorden under Sneens huide Lagen. Derude tigger Hauet a/ fsen bedækket, fra fjerne Vouer harer jeg Vitdandetrækket — en Skrigen af Graageas og Sang af utide Suaner, som drager i Stjernetgs pao uitdsomme Baner.

BEWYT DEN LOKALE BANK

Køb Fodtøj nu!

-) Et Parti brune Bernesko, Rem og Snøre......................... 4 , 0 6 Dametko Restpar.................. 5 , 0 0 6 , 0 0 7 , 0 0 6 , 0 0 9 , 0 0 Chevreau Søivtko..............^........................................... . , . . 1 2 , 6 5 Herresko fra.................................................................... . . 6 , 6 6 Sorte Herresko med Bjørnetzdersaaier..................^ . . . ^ , 1 1 , 6 6 Gummi røjsere. Drenge.... 4 , 6 5 Herre...................... 9 , 6 5 F. WAHLSTRØW - Ordrup jagtvej M T ø tø fo w O r d r ø p 440 T

H. V Kaalund.

Vi minder om,

at indsendte Artikler, indlæg som forud har utaret optaget i < stedlige Blade, ikke kan foruent bliue oplaget i Villabyernes Blad.

Ku! - Koks - C!nders Bøg - Birk- Pptændingsbrænde \ t'\) t. jr!

! ? i

Made with