Villabyerne1938

HÉH

ganer# biet den' paa ny !##( 1 Udvalg, og det lykkedes pu Feber at fee den fretn paa en aaaden Maade, at dep kun­ de gennemferea. Han blev derefter Btatabanemee Konsulent paa Bektricl- tetens Omraade. Ingenigr Faber blev en Foregangs­ mand. fordi han klart forstod Elektrici­ tetens vældige Betydning, og særlig fordi han gik ind for en rationel Fretp- stiliing i store Centraler, som giver den billigste Produktion. Han ledede An- iæget af Danmarks største Vandkraft- Elektricitetsværk ved Gudenaa dg ar­ bejdede stærkt for Overførelse af elek­ trisk K raft fra Norge, en Pian, det dog er forbehoidt Fremtiden at realisere.

Da der i 1923 blev nedsat et Udvalg an gaaende fremtidige Retningslinjer for økonomisk Fremskaffelse og Fordeling af Eiektricitet i Danmark, var Ingeniør Faber selvskreven Medlem. Netop paa det Omraade har han traadt dybere Spor end nogen anden dansk Mand. B O R T K Ø R S E L o f H o ^ e o ^ M saaval mad som edan Abonnamant G edm lng le v e re s . G r u n d e j e r n e s M s v e s f f s l d e T r s t n s p o r t C n m p a t g n l

g < v e r í!ot)tí€ítí FiaÈ!)j)fmiK;rk

n.

atsgi M 0 V 3 0 v A c T g C A D g Talafan C. !M3 - 32tg - tg.øtg

j ^ r u g t i l T T a e t g i i n g a f Daea y Moduar daa ortiøwtafa paS. A . B . C . B r o n c e - T æ t n ! n g B n a t e m e d b ! n d t ! n d h e g N a S v e n d t e M ta v . H e n " "M T r æ k — S p a r 30 p C t. a t V a m . . )t))))))))))))))U)))))t))))))t)))))))))))))))))))))))))))))))))))Ht))))))))))))tt)]))t¡))))))) — - ** O p s a e t t e S M s e d g B A a r s G a r a n t i i i . A i O ^ t / P )^r f)) )m)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))m))

Væ ld e gn s rd s v e j 3 5 . T e le fo n G en to fte 613

ts, S)^)]^ ,Ts)#f#a CsBtw,] !t,ss^

Wunde- /orsfjenn^J (con ordnes pr. Te^eLof Or&Mp 5333

$

Nye^ Danske af 1864

Ø je n U n d ø føw g ø g ø u g r a t i e

Sm øg

r r å ø ø f

dering af Knud Agger, aom vil vække Interesse, og Indledningen ledsages i ovrigt af en Række Gengivelser, aom paa bedste Maade belyser de forskel­ lige Sider af denne unge Kunstners Værk. For Senge-Udstyr og Senge-Linned starst mutta Garant). MAGASiN CHARLOTTENLUWD T tf. O r d r u p 132 ogr 732

## A M ^ e 7!fond/0/Å c/ifcríy^M „Vtitahj/ernn Bfad" bedps renügit Cp'oge nedimtaaendi.' ! Tiislutning ti! SognepraMt Chr.' Aor!(ua Artikel i ..Villabyerne! Blad" af 30. f. Al. vil jeg gerne have Lov her cgsaa at raabe Vagt i Gevær. Selv om jeg betydelig oftere ferer Bil end kerer paa Cykle, :aa vil jeg gerne hede Pastor Norlev udvide sin Forening ttl at omfatte alle Grene af den rullende Trafik, og til ikke at gere den hemmelig, men gere den saa offent­ lig som muligt. Der er tidligere i Motorblade skrevet em det samme for Motorfolk, der aelv cm de i Bil har fire Hjul at balancere paa har mindat lige aaa megen Op- maerkaomhed behov som Cyklisten paa de to Hjul, og netop ikke mindst over for ham, med hana mindre sikre Kare­ ts . H' ornas' --naar vi, at alle i den r dfarer Pastor Norlevs ' * -des inden for rer dette, ""^rfoi

. S . A .

ATEUKMRHFÍEBE

flaiber

i

fertenø vor brochure !Mt1745

Etataraad H. N. Andersen døde Natten meliem Torsdag d. 33. og Fredag d. 31 December 1 sft Hjem ved Strand vejen, Char!otten]u"d, 35 Aar gammel.

Bygmesteren er død. Men Huset, hsn rejste. Verdensfirmaet 0. K.; etnar tilbage efter dets Skaber og fører hans Initiativ videre. Dets Afdelinger og Kontorer er spredt over mange Egne af Jordkloden. Siam, Kina. ^MancEtukuo, Japan i Øst. Kalifornien i Vest, for blot at nævne nogle Yderpunkter. Selska­ bets Sktbe løber Jor len rundt med 0. K s egna eller med andres Varer. Datterselskaber producerer Gummi. Tin. Skibe. Værdier skabes og ftyttea og giver Stødet ti! forøget Virksomhed. I det sidste Tiaar, hvorunder den inter- nationaie Handel har haft ait andet end blide Kaar, har 0. K. omsat Værdier for mellem 3 og 4 Milliarder Kroner. Utaiiige økonomiske Enkeltheder, store og smaa. knyttes gennem Hovedkon­ toret ved Nieis Juels Statue — Setska- bets Sjæi. som H. N. Andersen seiv har kaldt det — sammen til et Net af even­ tyrlig Nutidsromantik. Det er ofte frem­ hævet. at den praktiske Betydning for Landet af dette Andersens Eventyr næp­ pe lader sig maaie i Tal. Thi Tallene siger ikke ait om H. N. Andersens Be­ tydning som Eksempel.

I Forgaars Eftermiddags biev Etats- wtad H. N. Andersen begravet fra det store Kepei paa Vestre Kirkegaa^il. Han havde seiv ønsket Stilhed omkrmg Be­ graveisen. Det skuide være en Famiiie- begivénhed, fri for offentlig Pragt og aiie formelie Æresbevisninger. Men Etatsraaden havde dog ogsaa ønsket, at hans ganske enkelte særtige .Venner og

de iedende Mænd i Østasiatisk Kompag­ ni kuhdø deitage i Bisættøisen. Han hav­ de sagt: Aite dem, han vor kommet tii at hoidé of. Biandt de faa Venner seas Kongen og Prins Vaidemar. De ver begge i civil Paakiædning, de var ved denne Lejlig­ hed biot Privatmænd, der fulgte en Ven

Gmndet peé )mdtntiee Omstmndighsd seges straks en ve)„nhefe)et ung P)s Maa ttere )t)nk t)) Mad)avn)ng. Lan ) Kr. Hkslra f)jæ)p )xddes. Egøersvr) S Ts)efon Gentofte !Hte.

? G U L D SØLV ' S M Y K K E R )[ AntWoWSTHttSotvocSctVPU f UALÛREENÛA ' ' n COThERSGADF j T 'ó i . 'i '

tii Graven.

I.*-

7egn Abonnement ^oo

fngentar S. A. Fsber.

1 drivende Kraft i Elcktrificerin- ' af ..Kobenhavns Sporveje" r-ernea Nærtrafik. Ingeniør -aset ved Døden, iidt *< var den yngste der udgik fra Hans m

H ø red o rffe v e j S. — Cøw trøt K e b ø n h ø v n V . C e n tre ) 34 Fotografisk Ateü) Anrsa NefmecAe Heüerupgeerdevej sø. TV . Heü 32) for aiie Aidre og aile Aarstider. Det sf hejst eandsyniigt, f. Eks.. et Badmia) spiiierne vU dyrke Rosport om Somng og omvendt, og for Mediemmeme ef jo en star ekonomish Fordel, at de^ behever et betaie ét Indskud, og e Sports)t!ub vokser meget httrMgere, s den er Afdeling af en stor Idruisfí eniig. Det saa vt her i S. L F., ds vi nylig genoptog Hockey som en Afds) af 3. I. F. — Gaar S. I. F. ind i det nye Aar) andre 0nsker end e^ RoMub, eperg#! til Slut? I 0jeMikket har vi jo en hombis# Tennis- og Badmintonhal, men der er s) sat et Udvaig for at undersege Mutis) derne for en seivstssndig Tennishei, «S TentsspiHeme optager cá. M Timer < Ugen, aynea jeg. det er en god Begfndtí tii en ny Ha!, saa den haaber jeg «6 Wiver tii Virkeiighed i 1933. — Fernseg. Den M(¡6ie PÏA& Uden for ..Scaia" 1 Miiano kon psme styrtende hen til Toseahini. stfuide dirigere, fortæiier „FoMtiken i) forklerede Mesteren, at ekønt hun hst staaet i Ke i flere Timer, ver d^t i) lykkedes hende at faa nogen Billet, i han ikke kunde skaffe hende dn — Kære Frue, svarede Toeeaniei. i disponerer ganske vist )run over en 6 st "lads. men jeg overlader den )5 ,1 Dem. sn blev ude ef sig seiv ef Cli jusind Gange og spurgte til^siØ iadsen var. Toscaniai bukkede t

*r og Pro- i F a ^ r . k e u ^

i den

Etataraad H. N. Aaderaena Landsted „Venneraluød'' 1 Chariotteuiuud, hvor han efter nogen Tids Svagelighed afgik ved Døden.

O ^- der om d- n

faaet mange Henvendeiaer fra Roere besde i og udenfor S. 1. F. Og jeg tænkee, vi maa begynde med ce. 12 Baade; wavet Fire- som To-Aa rers. — Er det heldigt, at en Idrætsforening

Og alle Interoaserede opfordrea til at meld# aig nu, for at der kan være Baade nok til Foraaret

ny Yechtkiub-Paviilon i mindre Udgave. — Hvor iengt er Roktubben? Foreiebig er der nedeet et Udveig be- staaende af Direktør Ontiaeksen, Oroseø- rer Johnsen og Undertetmede. og vi vii saa indkaide tii et offentitgt Møde for a)!e Rosports-Intereseerede Fredag d. 14. .Ja­ nuar i 8. 1. FA Lokater. Det er nu, man ekal melde aig — Er det ikke iidt tidiigt at drøfte Ro­ sport i Jenuar? — Nej, det er netop nu, man skai meide atd, for at vi kan se, hvor mange Baadc, der skai anakatfee. Hvad kan det nytte, at vi f. Eka. anskaffer 4-5 nye Baade, hvis der saa tii Foraaret meidte sig tOO nye Mediemmer? Nej, derfor tpaa De endetig siae t)i Lyd for, et a)!e, der er interesserede i en Ro- Mub, meider sig nu, aea vi kan se, hvor tAb^eft'idøer. Fersotlig venter jeg nteiiem 100 eg 133 jgedlæMeøs, 333 wl håg åMeøøée

Medens man nu er i fuid Gang med at Kåbe Forbindeise meiiem den nye og den vn)e Strandve), er ikovskovjd Havn ai- ede saa v)dt, at man kan tænke paa et dføre Pianeringsarbejdet omkring seive nye Havneaniæg Samtidig har en Det iiemmer indenfor dkovshoved Idrcefs- rning taget Initiativet tii at søge dannet ænge sevnet Roktub for Skovshoved, erom fortæiier S. 1. F.s energiske snd. Viceskoieinspekfør Magne Kjems le under en Samtaie forleden, anken er gemmet, siger Hr. Kjems. * her hidtit været umuiigt for ns dgeng tit Vendet. Først nu med ef den nye Hevn er Tiden inde teisen af en Bokiub i Skovsho-

C

t^ ^ n e m h g m T ^ ^ m n M ^ ^ r navnen, hvor det er Meningen at (iubhus for 3ejtktubben, Kajak- g saa den eventuelle Roklub i ^ Klubberne vi) fee Lokaler i . oit paa 1. 3ei bliver der se)td. featlig Resteuretioa Aiteee da

Vicee)te)etwepe)tt#r M)tgøe Kj^esa. hår saa mange forsketiige Af-

som 8. !. F.

et\ r Dirigentpiadsen, astødlgs M

— Jeg tttener. aetep, bt densæ Vehset- vifhøøtg eg Elubbeas Dtyrhe. Vi her døgei

. ' S!

V ..

Made with