A theorieboek havo

1.1 Organisaties

Organisatie DomeinA Basisvaardigheden

Jekunt • het begrip ‘organisatie’ beschrijven. • verschillenaangeven tusseneen commerciëleeneenniet-commerciëleorganisatie. • de rechtsvormennoemen. • strategische, tactischeenoperationeledoelstellingenonderscheiden. Zodra jemet anderemensen gaat samenwerken om een bepaald doel te bereiken, ontstaan er organisaties. Zo is je eigen school een voorbeeld van een organisatie, je sportclub is een voor- beeld, de supermarkt iseenvoorbeelden zo kunnenwenogeenhele tijddoorgaan.Webeschrij- veneenorganisatiedanook als volgt:

Een organisatie iseensamenwerkingsverbandvanmensendiebepaaldedoelenwillenbereiken.

Organisatiesonderscheidenwe in commerciëleorganisaties enniet-commerciëleorganisaties.

Commerciële organisaties streven naar winst. Meestal hebbendeeigenarenvan zo’norgani- satie er geld in gestopt enwillen in ruil daar- voor een vergoedingontvangen. Voorbeelden van commerciële organisaties zijn winkels, banken, fabriekenenaccountantskantoren. Een commerciële organisatie noemenwe ook wel een profitorganisatie. Een andere term die je kunt tegenkomen, is onderneming of bedrijf. Een onderneming of bedrijf is een organisatie die productenmaakt, verkoopt en/of diensten verleentmet het doelwinst temaken. Niet-commerciële organisaties streven niet naar winst. Een niet-commerciële organisatie heeft een ander doel. Het doel is afhankelijk vande soort niet-commerciële organisatie. Zo zal een school als doel hebben: het streven naar goed onderwijs en/of veel geslaagden. Een sportclub kan ernaar streven zohoogmo- gelijk tekomen indecompetitie. Eenniet-com- merciële organisatie noemenwe ook wel een non-profitorganisatie.

Commercieel

Niet- commercieel

Rechtsvorm Organisaties kun jemeestal eenvoudigherkennenaandenaam. Eenorganisatie treedt oponder eeneigennaam. Indebeschrijvingvande termorganisatiestaat al dat het bij eenorganisatieom eensamenwerkingsverbandgaat.Het samenwerkingsverband leggenwevast ineen rechtsvorm . Met ‘rechtsvorm’ bedoelenwede juridischevormvandeorganisatie. Hetwoord ‘juridisch’ staat indezebeschrijvingomdathetdewet isdieper rechtsvormonderandereaangeeftwiede leiding heeft indeorganisatie enwie verantwoordelijk is voor de schulden vandeorganisatie. De soort organisatie bepaalt welke rechtsvorm je het beste kunt kiezen. Voor elke soort organisatie is er eengeschiktevorm tevinden. Opditonderwerpgaanwe inhoofdstuk10uitgebreid in. Indezeparagraafgevenwebeknopt een aantal hoofdpunten.

SE

Uitgeverij VanVlimmerenBV

8

Made with