A theorieboek havo

Begrippenlijst

3.1 Beginbalans DomeinA Basisvaardigheden

Liquidemiddelen Demiddelenwaarmeewe kunnenbetalen, zoals tegoedenbij debank enhet bedrag in kas. De liquidemiddelen zijneenon- derdeel vandevlottendeactiva. Langvreemdvermogen Vreemdvermogenop lange termijnheeft een looptijdvan lan- ger (vaak veel langer) daneen jaar. Kort vreemdvermogen Vreemdvermogenop korte termijnheeft een looptijd tot een jaar.

Kapitaalgoederen Debezittingenvaneenonderneming: vasteactivaenvlottende activawaaronder de liquidemiddelen.

Eigenvermogen Vermogendat deeigenaar zelf indeonderneming inbrengt.

Vreemdvermogen Vermogendat anderenaandeondernemingbeschikbaar stel- len. Balans Eenbalansgeeft eenoverzicht vandebezittingen (kapitaalgoe- deren) enhet eigenenvreemdvermogenvaneenonderne- mingopeenbepaaldmoment. Permanent vermogen Vermogendat blijvendbeschikbaar is voor deonderneming, er hoeft niet op tewordenafgelost: eigenvermogen. Debetkant balans Aandedebetkant vaneenbalans zienweopwelkewijzehet beschikbarevermogen indeonderneming isgeïnvesteerd, welke kapitaalgoederenmet het vermogen zijngekocht. Creditkant balans Aande creditkant vaneenbalans zienwehoedeonderneming het benodigdevermogenvoor de financieringvande kapitaal- goederenheeft verkregen. Crediteuren Crediteuren zijn leveranciers aanwie jeeen schuldhebt omdat jebij hengoederenop rekeninghebt gekocht. Debiteuren Debiteuren zijnafnemersopwie jeeenvorderinghebt omdat je aanhengoederenop rekeninghebt verkocht. Afschrijven Door het ouderwordenenhet gebruikenvanduurzamebezit- tingenneemt dewaardeaf. Dit leidt tot afschrijvingskosten. Nettowinst (voor belasting) Dezeberekenenwedoor deopbrengsten teverminderenmet de kosten. Vasteactiva De kapitaalgoederendiemeer danéénproductieprocesof jaar meegaan. Vlottendeactiva Kapitaalgoederendiemaar éénproductieprocesofminder dan een jaarmeegaan. Dezeactiva zijngemakkelijk ingeldom te zetten. Tijdelijkvermogen Vermogendatmoetwordenafgelost: vreemdvermogen. 3.2 Veranderingen op de balans 3.3 Volgorde van de balans

Kredietplafond Het bedragdat eenondernemingmaximaal roodmag staan.

3.4 Samenstellen van dewinst-en-verliesrekening

Winst-en-verliesrekening Eenwinst-en-verliesrekening is eenoverzicht vande kostenen deopbrengstenvaneenondernemingover eenbepaaldeperi- ode. Scontrovorm Deopstellingvandewinst-en-verliesrekening (enandereover- zichten)met eendebetkant eneen creditkant. Paginavorm Deopstellingvandewinst-en-verliesrekeningmet deopbreng- stenen kostenonder elkaar.

CE

Uitgeverij VanVlimmerenBV

44

Made with