E2 opgaven havo

Hoofdstuk25 Accrual-accountingenmatchingprincipe

Hoofdstuk25

Opgaven

Opgave25.1 (§25.1) OndernemingZorgeloosbetaalt op2 januari 2014deverzekeringspremievoor haar autopark voor het gehele jaarvooruit.Hetbedragvan € 14.400betaalt zeperbank.MaandelijkssteltZorgelooseenbalanseneenwinst- en-verliesrekening samen. Gevraagd a Berekendemaandelijkseverzekeringskosten. b Berekenhet vooruitbetaaldebedragopdebalansper 1mei 2014. Aanwelke kant staat dit bedrag? c Berekenhet vooruitbetaaldebedragopdebalansper 1 januari 2015. Opgave25.2** (§25.1) GorisNVheeft enkele jarengeledeneenhypothecaire leningo/gafgesloten. Zij betaalt de interest achteraf op 1maart en1 september. Opdezedata lostGorisNV € 10.000af. De interest is 6%per jaar. Op 1 januari 2014was de schuldnog € 520.000. GorisNV steltmaandelijks eenbalans enwinst-en-verliesre- keningop. Gevraagd a Berekende interestkostenover februari 2014. b Berekenhet bedragaanaflossingen interest datGorisNVper 1maart 2014betaalt. c Berekende interestkostenovermaart 2014. d Berekenhet bedragaanaflossingen interest dat per 1 september 2014wordt betaald. e Berekenhet nog tebetalenbedragaan interest per 31december 2014.Aanwelkekant vandebalansstaat dit bedrag? f Noemdevormenvanhypothecaire leningen. Opgave25.3 (§25.1) AmbachtsheerNVheeft inmaart 2009voorhaarpersoneel zestigwoningengekocht en inexploitatiegenomen. Deaankoopprijs vandezewoningenwas € 220.000per stuk. Voor de financiering van deze aankoopwerd op 1maart 2009 een 6% hypothecaire geldlening gesloten van € 10.000.000.Deze leningwordt afgelost inveertig jaarmet jaarlijksgelijkebedragen, voorhet eerstop1maart 2010. De interestbetalinggebeurt jaarlijks achteraf, eveneensop1maart. Gevraagd a Berekendeop1maart 2014verschuldigdeaflossingendeop1maart 2014nog tebetalen interest. b Berekenper 31december 2014het bedragvandenog tebetalen interest. Dewoningen zijnopbasisvannieuwwaardeverzekerd tegenbrand en stormschade. Depremiehiervoor, die per 1maart vanelk jaarbij vooruitbetalingverschuldigd is, is0,9‰vandenieuwwaarde.Denieuwwaardebe- rekenenwemetbehulpvan indexcijfersvandebouwkosten.Het jaar2009geldthiervooralsbasisjaar.Deaan- koopprijs in2009stellenwegelijkaandebouwkosten in2009. Per1maart 2014 ishet indexcijfervandebouw- kosten150. c Berekendeop1maart 2014 tebetalenassurantiepremie. d Berekenper 31december 2014het bedragvandevooruitbetaaldeverzekeringskosten.

Accrual-accountingenmatchingprincipe

CE

Management&Organisatie inBalans

7

Made with