G antwoordenboek vwo

Hoofdstuk41 Inleidingexterneverslaggeving

DomeinG Externeverslaggeving

41.1 a Een internewinst-en-verliesrekeningbevat informatiedieuitsluitendbestemd is voor interngebruik, dus alleenvoormanagersvandeeigenorganisatie. Eenondernemingheeft bijvoorbeeldniet graagdat de re- sultatenanalyse inhanden komt vande concurrenten.

b Stuurinformatie: deze informatieheeft tendoel (bepaaldeonderdelenvan)deonderneming indegewenste richtingbij te sturen.

c • De fiscusgeeft specifieke regels. • Ondernemingen stellen fiscale stukkenmeestal zodanigopdat dewinst zo laagmogelijk is.

d Verantwoordingsinformatieonder andere inde richtingvanaandeelhouders.

e Eensamenvaljaarrekening iseen jaarrekeningwaarbij voordeexterneverslaggevingde fiscalegrondsla- genwordengehanteerd.

41.2 a Dewettelijke regels hebbenbetrekkingopde inrichtingseisen enpublicatie-eisen vande jaarrekening en de controle-eisen.

b DeRichtlijnenvandeRaadvoor deJaarverslaggevingen IFRS.

c Het belangvan IFRSneemt toedoor de internationaliseringvanondernemingen.

d Dezebestaat uit debalans enwinst-en-verliesrekeningende toelichtingopbeide.

e De gebruiktewaarderingsgrondslagen, opwelkewetgeving dewaarderingsgrondslagen zijn gebaseerd ende toelichtingopeenaantal balansposten.

f De toestand vande ondernemingopde balansdatum, de gang van zaken inhet afgelopenboekjaar, be- langrijkegebeurtenissennadebalansdatumende toekomstparagraaf.

g Gebeurtenissenmet belangrijke financiële gevolgen staan in het jaarverslag (of onder deOverige gege- vens) omdat tussenhet boekjaar endeverschijningsdatumvanhet jaarverslagmeestal eenaantalmaan- den zit.

41.3 a Middelgroteengrotebv’s ennv’s.

b Registeraccountants enaccountant-administratieconsulentenmet een certificerendebevoegdheid.

c Deoverheidwil debelangenvandebij deondernemingbetrokkenpersonenen instellingen zekerstellen.

d Aandeelhouders, schuldeisers, overheid,werknemers enbanken.

e • Alsde jaarrekeningniet aandewettelijkevoorschriftenvoldoet; • alsde jaarrekeningniet aanhet vereiste inzicht voldoet; • alshet jaarverslagniet volgensdewettelijke regels isopgesteld; • alshet jaarverslag in strijd ismet de jaarrekening; • alsdewettelijkop tenemengegevensniet zijnopgenomen (onderOverigegegevens).

CE

Uitgeverij VanVlimmerenBV

92

Made with