Valvoline Spylerveske - Ferdigblandet

16.03.2016

pH (handelsvare): 7

VERNEBLAD SPYLERVÆSKE FERDIGBLANDET -15

Varselord:

Advarsel

Faresetninger:

H226 Brannfarlig væske og damp.

Artikkelnr.

820208, 820209, 820219

Kjemikaliets bruksområde

Vindusspylevæske

Førstehjelpstiltak Generelt

Nødtelefon: se avsnitt 1.4.

Innånding Hudkontakt Øyekontakt

Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege hvis ubehaget vedvarer.

Svelging

Gi straks to glass melk eller vann. Fremkall ikke brekninger. Kontakt lege.

Annen informasjon

Symptomatisk behandling.

Verneutstyr Begrensning av eksponering på arbeidsplassen

Personlig verneutstyr skal være CE-merket og bør velges i samarbeid med leverandøren av slikt utstyr. Det anbefalte verneutstyret og de angitte standardene er veiledende. Standarder skal være av nyeste versjon. Risikovurdering av den aktuelle arbeidsplassen/-operasjonen (faktisk risiko) kan medføre andre vernetiltak. Verneutstyrets egnethet og slitestyrke vil avhenge av bruksområde. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Åndedrettsvern

Ved utilstrekkelig ventilasjon brukes maske med filter A mot løsemiddeldamper.

Håndvern Øyevern

Ved gjentatt eller langvarig kontakt bruk vernehansker av motstandsdyktig materiale, f. eks: Nitrilgummi.

Benytt godkjent øyevern ved risiko for sprut.

Annet hudvern enn håndvern

Normale arbeidsklær.

Annen informasjon

Mulighet for øyeskylling bør finnes på arbeidsplassen.

Tiltak ved brannslukking Passende brannslukningsmidler Uegnete brannslukningsmidler Brann- og eksplosjonsfarer

Pulver, karbondioksid (CO2), vanntåke, alkoholresistent skum.

Bruk ikke samlet vannstråle.

Brannfarlig.

Personlig verneutstyr Annen informasjon Tiltak ved utslipp Generelle tiltak

Bruk trykkluftmaske når kjemikaliet er involvert i brann. Se forøvrig avsnitt 8. Forpakning i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann.

Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Sørg for god ventilasjon.

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Benytt personlig verneutstyr som angitt i avsnitt 8.

Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.

Metoder for opprydding og rengjøring Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Andre anvisninger Se også avsnitt 8 og 13. Ansvarlig firma Firmanavn Valvoline Oil as Postadresse Postboks 181 Postnr. 2021 Skedsmokorset Land Norge Telefon 64 83 52 00 Nødtelefon Giftinformasjonen:22 59 13 00

Made with FlippingBook - Online catalogs