קשר עין גליון 289 - ירחון ארגון המורים - מאי 2019

w w w . i g m . o r g . i l

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

ב ש י ת ו ף ה ע מ ו ת ה ה פ ד ג ו ג י ת ל ק י ד ו ם ה ח י נ ו ך ה ע ל י ס ו ד י ו ה ע ל ת י כ ו נ י ב י ש ר א ל

אומנות ככלי לחינוך 30 גיל קלאיין

24 >> יוני אלבז תולי שנשאר לבדו לאחר השואה זכה להנצחה מרגשת לאחר לכתו הלימון של תולי

2 0 1 9 ת ש ע " ט

מ א י נ י ס ן - א י י ר

2 8 9 ג י ל י ו ן

Made with FlippingBook flipbook maker