תרבות בעמק - ספטמבר - אוקטובר - 2017

ת ר ב ו ת

ב ע מ ק תשרי-חשון תשע״ח | אלול תשע״ז ספטמבר - אוקטובר 2 0 1 7

, פתיחה חגיגית: 4 חורף חם עונה בהופעה מירי מסיקה

ĕĜĤđČ ĕďĞ :ęđĘĕĢ

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online