Examentraining werkboek havo

Hoofdstuk39 Examentraining

Hoofdstuk39 Examentraining

De beschikbare tijd voor het examen is drie (klok)uren. Het examenbestaatmeestal uit zes (soms zeven) op- gaven. Dit zijn vaak twee casusopgaven (meestal opgave twee en vijf) en vier of vijf kleine vragen. Vooral bij de casusopgaven is het belangrijk dat je de tekst goed leest om zouit beschikbare bronnendie elementen te halenomdevragen tekunnenbeantwoorden.Met de tweecasusopgavenkun jecirca55%vandepuntenver-

dienenenvoor de kleineopgavenblijft circa45%over. Het volgendeexamen ishet examen2013, eerste tijdvak.

Opgave1 Gegeven isonderstaandebalans vanComarNV.

Balansper 31december 2014 (getallen

€ 1.000)

Gebouwen

12.000

Maatschappelijk aandelenkapitaal

10.000

Afschrijvinggebouwen

2.400

Aandelen inportefeuille

2.000

9.600 Geplaatst aandelenkapitaal

8.000 2.040 3.800

Overigevasteactiva Vlottendeactiva Liquidemiddelen

12.200 Algemene reserve

7.880 Agioreserve

320 Overige reserves

700

Vreemdvermogen

13.960

Winst 2014voor belasting

1.500

30.000

30.000

AlleaandelenComarhebbeneennominalewaardevan € 100per aandeel. In2014 ishet geplaatsteaandelen- kapitaal niet veranderd.

Voor devennootschapsbelastinggeldenover 2014devolgende tarieven: • 20%over deeerste € 200.000vandewinst; • 25%over de rest vandewinst.

1p 1 BerekenvoorComarNVhetverschuldigdebedragaanvennootschapsbelastingoverdewinstvan2014.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders vanComar NV is de volgende verdeling vandewinst 2014naaftrek vanvennootschapsbelastingvastgesteld: • voor aandeelhouders is 9%dividendbeschikbaar, verdeeld in7% stockdividenden2% cashdividend; • de rest vandewinstwordt gereserveerd. Dedividendbelasting is 15%. 1p 2 Berekenhet bedragvande tebetalendividendbelastingvoor ComarNV.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

1p 3 Bereken het bedrag dat in contanten aan de aandeelhouders betaaldmoet worden door Comar NV vandewinst 2014.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

1p 4 Berekenhet bedragvandewinstreserveringdoor ComarNV.

CE

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Management&Organisatie inBalans

217

Made with