Onsdag 01. februar 2017

2

Onsdag 1. februar 2017 •

Foreslår større bidrag til Byen vår Gjøvik

Rådmannen foreslår at Gjøvik kommune viderefører samarbeidet med Byen vår Gjøvik, og trapper opp sitt økonomiske bidrag.

Jon Olav Andersen * jonolav@gjoviks-blad.no

Den nye avtalen skal gjelde fram til 30. april 2021. Hvis politiker- ne er enige, innebærer det at kommunen bidrar med 725.000 kroner i 2017, og 900.000 kroner til neste år. Byselgeren Foreningen Byen vår Gjøvik ble stiftet i desember 2008, og jobber for utvikling og drift av Gjøvik by. I vedtektene heter det at for- eningen skal inneha byselgerrol- len og skal i samarbeid med ulike aktører i Gjøvik være en spydspiss for initiativ og utvik- ling av Gjøvik sentrum. Foreningen skal være et kontakt- punkt for lag, foreninger, initia- tivtagere, offentlige myndigheter og alle andre interessegrupper som brenner for byen. Partene som har medlemskap i foreningen er CC Eiendom drift Gjøvik AS, Gjøvik gårdeierfor- ening, Gjøvik sentrum, Oppland Arbeiderblad og Gjøvik kommu- ne. Bør øke bidraget Byen vår Gjøvik ble etablert ved at de nevnte stifterne betalte inn 200.000 kroner, noe som utgjør egenkapitalen. I tillegg må medlemmene betale et driftstilskudd til foreningen. Dessuten har foreningen en rekke sponsorer og bidragsytere til arrangement og prosjekter. I tillegg til dette kommer penger fra laugsmedlemmer og øvrige samarbeidspartnere. Samlet bidrar næringslivet med ca 80 prosent av inntekene. Gjøvik

Byen vår Gjøvik har en finger med i det meste, og rådmannen mener det er enda større potensial i framtida. Her fra fjorårets byfest. (Arkivfoto).

kommunes andel av foreningens samlede inntekter har gradvis blitt redusert siden oppstarten. Rådmannen mener derfor det er riktig at man ved en ny avtale øker bidraget. – Slik rådmannen ser det, er

Byen vår Gjøvik en aktiv for- ening, tydelig i media, heter det i saksframlegget. – Rådmannen mener for- eningen kan vise til gode resul- tater og mange viktige initiativ gjennom syv år, og at potensia-

let er enda mye større. Foreningen jobber aktivt for å sikre støtte fra næringsliv, og det er viktig at stifterne bidrar til å sikre en stabil, forutsigbar økonomi, heter det videre. Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Ingrid Goplen, født 1935, døde 12. januar. Trond Hansen, født 1974, døde 15. januar.

Det er kommunalsjef Per Rognerud som er Gjøvik kom- munes representant i styret for Byen vår Gjøvik. Saken skal behandles i for- mannskapet i dag.

Får skjenke i Gjøvikhallen

Bjørn William Heggen, født 1942, døde 16. januar. Bjørg Lillehagen, født 1924, døde 23. januar. Ali Radi Mahdi, født 1945, døde 20. januar.

Gjøvik kommune har gitt ambu- lerende skjenkebevilling i forbin- delse med en konsert i Gjøvikhallen. Det er TuneInto Gjøvik jazzklubb som har kon-

sert under Vinterjazz førstkom- mende lørdag. Jørn Reiner er ansvarlig skjen- kestyrer, med Randi Hauge som stedfortreder.

GPS-sjåførene trenger bedre skilting

teller at vegen ikke egner seg for tungtrafikk. Forbundet ønsker ikke forbudsskilter, og det kan vi forstå. Det er ikke nødvendigvis slik at en veg trenger å være uegnet for en lokal lastebil, selv om det kan være i overkant utfordrende å komme fram med en semitrailer. Dessuten er ikke alle vinterdager like van- skelige. På Venabygdsfjellet er det skiltet for å advare tung- transportsjåfører med manglende lokalkunnskap. Det er et eksempel til etterfølgelse. Vi tror det er på tide å ta en lokal gjennomgang og få opp noen skilter der det fort blir trøbbel på ugreit vinterføre. De skiltene tjenes fort inn igjen.

kjente bare være oppgitte over at GPS-en foreslår veger som ikke egner seg. De som kommer fra helt andre kanter av Europa har ikke den kunnskapen. Vi kunne jo prøve å kjøre vogntog i Estland selv. Muligens finnes det tekniske løsninger som kan for- bedre forslagene fra navigasjonssystemet. Likevel tror vi at det her er en viktig oppgave for vegmyndig- hetene. Uhell med vogntog koster fort penger. Ikke bare for den uheldige sjåføren, men også for samfunnet rundt. Norges Lastebileier-forbund tar til orde for bedre skilting. Rett og slett sette opp tydelige skilt som for-

Vi kan riste på hodet alt vi vil, når trailerne står fast eller ligger veltet på de smaleste og mest bortgjemte vegene i distriktet. Vinteren kan være utfordrende, det har vi sett gjentatte eksempler på. Som regel ris- tes det altså på hodet av disse utenlandske sjåførene som roter seg inn på uegnede steder med tunge kjø- retøy. Der er det gjerne glatt og krevende å komme fram. Selvsagt er det slik at ansvaret for vegvalg lig- ger hos den som sitter bak rattet. Likevel forstår vi at den som ikke er kjent må ha et hjelpemiddel. Navigasjonshjelpen kommer da fra en liten boks som leser satelittsignaler og kommer opp med for- slag på raskeste veg til målet. Så får vi som er lokal-

www.gjoviks-blad.no

Ansvarlig redaktør Jon Olav Andersen • 1. februar 2017

Gjøviks Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo, Tlf. 22 40 50 40. pfu@presse.no

Made with