E2 eanhhom

Hoofdstuk25 Accrual-accountingenmatchingprincipe

Hoofdstuk25 Accrual-accountingenmatchingprincipe

25.1 a Verzekeringskostenpermaand: € 14.400/12= € 1.200 .

b Per 1mei zijndemaandenmei tot enmet december (achtmaanden) nog vooruitbetaald. Het vooruitbe- taaldebedrag is8 € 1.200= € 9.600 .De rekeningVooruitbetaaldebedragenstaat debet opdebalans (er is sprakevaneen soort vorderingopdeanderepartij).

c Per 1 januari 2015 is het jaarwaarvoor is verzekerd voorbij. Opde balans per 1 januari 2015 komt de re- keningVooruitbetaaldebedragenniet voor.

25.2 a Interestkostenover februari 2014: ( € 520.000 6%)/12 = € 2.600 .

b De laatste keer is interest betaaldop 1 september 2013. Op 1maart 2014 betaalt GorisNV: zesmaanden interest plus € 10.000aflossing: 6 € 2.600+ € 10.000= € 25.600 .

c Interestkostenovermaart 2014: ( € 510.000 6%)/12= € 2.550 .

d Op1 januari 2014wasde schuld € 520.000. Per 1maart 2014 is er € 10.000afgelost, zodat de schuldnog € 510.000 is. Deze schuldblijft ongewijzigd indeperiodemaart tot september. Interest 6 € 2.550 € 15.300 Aflossing € 10.000

Totaal tebetalen

25.300

e Ook op 1 september 2014 lost GorisNV € 10.000 af, zodat de schuld indeperiode september tot enmet december 2014bedraagt: € 500.000. Dezeperiodebetreft viermaanden, zodat denog tebetalen interest is: ( € 500.000 6%)/12 4= € 10.000 . Dit bedrag staat credit opdebalans (er is sprakevaneen schuld).

f Dehypotheekvormen zijn lineairehypotheek, spaarhypotheek enannuïteitenhypotheek.

25.3 a Aflossing: € 10.000.000/40= € 250.000. Tot 1maart 2014 zijnervieraflossingengeweest, zodatdeschuldoverdeperiode1maart 2013 tot 1maart 2014was: € 10.000.000 – 4 € 250.000= € 9.000.000. Verschuldigde interest op1maart 2014 € 9.000.000 6%= € 540.000 Aflossing € 250.000

790.000

b Op1maart 2014wordt opnieuw € 250.000afgelost, zodat deschuldnog € 8.750.000 is.De interestkosten permaandworden: ( € 8.750.000 6%)/12= € 43.750. Op 31 decembermoet nog interest wordenbetaaldover tienmaanden (maart tot enmet december). De nog tebetalen interest is: 10 € 43.750= € 437.500 .

c Denieuwwaardevaneenwoning is: 150/100 € 220.000= € 330.000. Verzekeringspremieper jaar perwoning: 0,9‰van € 330.000= € 297. Voor 60woningen: 60 € 297= € 17.820 .

d Vooruitbetaald isdepremieoverdemaanden januari en februari 2008.Deassurantiepremie ispermaand: € 17.820/12= € 1.485. Per 31december 2014 is vooruitbetaald2 € 1.485= € 2.970 .

CE

Management&Organisatie inBalans

5

Made with