E2 eanhhom

25.4 a Interestontvangsten: ( € 240.000 8%)/12= € 1.600 .

DomeinE

b Opdebalansper 31december 2014 zet zeeenvorderingvanachtmaanden (mei tot enmet december): 8 € 1.600= € 12.800 .

c Dit bedrag komt debet opdebalansopde rekeningNog teontvangenbedragen (ofNog teontvangen in- terest).

25.5 a Demaandelijksehuurkostenvanhetmagazijn zijn € 19.200/12= € 1.600 .

b Op31oktober zijnnovember endecembernogvooruitbetaald, ofwel 2

€ 1.600= € 3.200 .Aandedebet-

kant vandebalans komt de rekeningVooruitbetaaldebedragen te staanvoor € 3.200.

Financieel beleid

c Voordeverhuurdergeldtprecieshet tegenovergesteldealsvoorBartelsBV.Deverhuurderheeft eenhuur- opbrengst van € 1.600 permaand.

d De verhuurder neemt aan de creditkant van de balans een bedrag van € 3.200 op als Vooruitontvangen bedrag. (Voor deverhuurder gaat het omeen schuld/verplichting.)

25.6 a Opbrengst perwoningpermaand: € 2.100/3= € 700. Totalemaandelijkseopbrengst: 8 € 700= € 5.600 .

b Per 1 februari is per woning nog tweemaanden huur vooruitontvangen, ofwel € 1.400 per woning. In totaal is vooruitontvangen: 8 € 1.400= € 11.200 (of 2 € 5.600= € 11.200).

c Per 28 februari 2014 is alleenmaart nogvooruitontvangen: 8

€ 700= € 5.600 .

d HoorkaNVverantwoordt het vooruitontvangenbedragopde rekeningVooruitontvangenbedragen.Deze rekeningstaat creditopdebalans, omdathet eenschuld (verplichting) aandehuurdersvoorstelt.Dehuur- dershebbennamelijknog ‘recht’ opéénmaand,waarvoor zij al betaaldhebben.

25.7 a Kostenpermaand: € 10.800/12= € 900 .

b Per 31december 2014 zijndemaanden januari en februari 2015vooruitbetaald: 2

€ 900= € 1.800.

c Hetbedragstelt eenvorderingvoorenkomtdebetopdebalansopde rekeningVooruitbetaaldebedragen (of Vooruitbetaaldehuur).

25.8 a Op 1 januari 2014 zijn er drie aflossingen geweest, zodat de schuldrest is: € 800.000 – 3

€ 40.000 =

€ 680.000 .

b Interest voormaart 2014: ( € 680.000 9%)/12= € 5.100 .

c De laatste keer dat interest isontvangen, is 1april 2013geweest. Op1april 2014wordt voor eenvolledig jaar interest ontvangen. Dat is 12 € 5.100 = € 61.200. Tevenswordt € 40.000 afgelost, zodat Rustiek in totaal € 101.200 ontvangt.

d Van1april 2014 tot 1april 2015 isde schuldrest: € 680.000 – € 40.000= € 640.000. Interest voor september 2014: ( € 640.000 9%)/12= € 4.800 .

25.9 a Op1 januari 2014 is er elf keer eenbedragvan € 50.000afgelost. De schuldrest isdannog: € 4.000.000 – 11 € 50.000= € 3.450.000 .

CE

Uitgeverij VanVlimmerenBV

6

Made with