E2 eanhhom

27.8 a € 23.000− € 42.500+ € 7.000+ € 500=− € 12.000. Datwil zeggeneenverlies van € 12.000.000 .

Hoofdstuk27 Niet-commerciëleorganisaties

b Deoverige reserves zijnafgenomen.

c

€ 23.000.000− € 8.000.000= € 15.000.000 .

d Voor 2013-2014: 18 30.000 Voor 2014-2015: 18 18.000

€ 22,50= € 12.150.000.

€ 22,50+17.000

€ 315= € 12.645.000.

Extraopbrengst: € 12.645.000 – € 12.150.000= € 495.000 .

3 ⁄ 4

van100%= 75% .

e

f

Ja , 8%

€ 346.000 ( € 27.600) >17%

€ 150.000 ( € 25.500).

g 75% ( € 346.000− € 150.000) − € 50.000= € 97.000 .

h 18

€ 100.000+18 (17.000+18.000)

€ 2,50= € 3.375.000.

€ 180.000 18= € 3.240.000. Deverwachtehuurkosten in2014-2015 zijn € 135.000 meer dandewerkelijkehuurkosten in2013-2014.

i Ze lopenminder risicobij eenafnamevanhet aantal toeschouwers.

j Verbetering resultaat door actie shirtreclame Verbetering resultaat door actie seizoenkaart

€ 15.000.000

495.000 97.000 135.000

Verbetering resultaat door actiemerchandising

Verslechteringaanpassinghuurprijzen

− €

Totaleverbetering resultaat € 15.457.000 Het doel wordt bereikt want het verwachte bedrijfsresultaat in het seizoen 2014-2015 zal een nettowinst zijnvan € 15.457.000 – € 12.000.000= € 3.457.000 (alsweaannemendat deoverige kostenniet verande- ren).

27.9 a Er is eennegatief resultaat (van € 510)want de lasten zijngroter dandebaten.

b 0,30 21.250/75= 85 leden .

c

Debet

Balans JollyJumper per 31december 2014 (ineuro’s)

Credit 15.190

Tevorderen contributie

300 Eigenvermogen

Bank

18.350 Vooruitontvangen contributie

680

Nog tebetalenbijdrageaanLPRVover 2014

2.780

18.650

18.650

• Tevorderen contributie

4

€ 75=300

• Bank

€ 17.500+ € 850= € 18.350 € 15.700− € 510= € 15.190

• Eigenvermogen

€ 85= € 680

• Vooruitontvangen contributie

8

CE

Management&Organisatie inBalans

27

Made with