פרסומידע 837

ידִע

פרסו

837 גלֹיון

בס”דִ, יום שישי, משפטים כח’ שבט תשע”ז 24.2.2017 | |

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

E-mail:

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

כשר ו ת רב נ ו ת מהדִר י ן אפרת

איך אתה אוהב את הפיצה שלֹך?

מבצע חורף

+ מגשים 2 משלֹוח חינם

99

&

מבחר עשיר שלֹ תוספות קֱלֹזונים, צ’יפס, סלֹטים ועודִ

הפיצה שלֹ משה הכי טובה בגוש!

02-993-2237 מרכז הדִקֱלֹ אפרת לֹמשלֹוחים:

Made with FlippingBook Annual report