Marilene Gathier en Dorine de Kruyf - Verder lezen

Toen ik een meisje was, ben ik

Mar i lene Gathi er Dor ine de Kruyf Verder lezen

nooit naar school geweest. In

mijn dorp was de school alleen

voor jongens. Toen ik wat ouder

Lees t eks t en voor ande r s t a l i gen

was, ben ik wel negen maanden

naar een avondschool geweest.

Maar dat was te kort om te leren

lezen en schrijven.

u i t g e v e r ij

c

c o u t i n h o

Made with