מרכז קהילה - נאות אשלים - חוברת חוגים תשע"ט

חטיבת ספורט וקהילה

חוברת חוגים תשע״ט

מרכז קהילה נאות אשלים ראשו ן לצ י ו ן

w w w . h i r o n i t . c o . i l 03-9410261

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker