Momen-Constitutional Movement 20150416

نوری ( 1909 -

مردم به اصلاح ‌ طلب ان هم بدبین شوند. روحانیون متحد دربار، نظیر شیخ اللّه فضل

هعام ‌

ی

و نوشته ‌ ها ی خود به این همسان پنداری دامن می ‌ زدند و به دربار یاری می ‌ رساندند. شیخ

1843 )، در سخنرانی ‌

ها

اللّه فضل مداوم به "بابی ‌ " ها حمله می ‌ کردند. 7 در لوایحی که توسط چاپخانه ‌ ها ی تحت کنترل نوری پخش می ‌ شد، او "بابی ‌ ها " را مجرمین اصلی سازماندهی و ترویج مشروطه معرفی می ‌ کرد. 8 بیرون از تهران نیز علمای مشروطه ‌ ستیز هم به جامع ه ‌ ی بهائی حمله می ‌ کردند و هم مشروطه ‎ خواهان سکولار را به بودن " بابی" متهم می ‌ ساختند. 9 بنابراین، "بابی" خواندنِ هم ه ‌ ی مشروطه ‎ خواهان به جزئی از گفتار سلطنت ‌ طلبان بدل شد. در نخستین مراحل انقلاب مشروطه در دسامبر 1905 ، وقتی اصلاح ‌ طلب ان در پی آن برآمدند که جای پای خود را در مسجد شاه محکم کنند، سید ابوالقاسم ، امام جمع ه ‌ ، تهران ی با داد و فریاد سید جمال واعظ را که سرگرم موعظه بود به بی" "با بودن متهم ساخت و سبب شد اصلاح ‌ طلب ان مسجد را ترک کنند و در حرم شاه ‌ عبدالعظیم پناه بگیرند. 10 در ژوئن 1906 ، دولت برای فشار آوردن به اصلاح ‌ طلب ان چند تن از آنان را دستگیر اتهام به کرده و "بابی" به بودن کلات تبعید کرد. 11 شعاع السلطنه، که در خدمت عین ‌ الدوله صدرا عظم مرتجع بود، برای تفرق ه ‌ اند ازی میان علمای مشروطه ‎ خواهی که در قم پناه گرفته بودند، آنها را قربانی توطئ ه ‌ بابی ی ‌ ها خواند. 12 در سال ‌ - 8091 ی ها 1906 ِ در تبریز، علمایی که در پی اعتبا بی ر کردن انجمن مشروطه ‎ خواهی بودند، این انجمن را انجمن ی بابی می ‌ خواندند و هم ه ‌ ی مشروطه ‎ خواهان را به "بابی" بودن متهم می . کردند 13 در زمان محاصر ه ‌ ی تبریز، فرماندهان نیروهای سلطنت ‌ طلب می ‌ گفتند که هم ه ‌ ی مشروطه ‎ خواهان تبریز "بابی" هستند: یکی از زندانیان این شایعه را تائید کرد که افسران سلطنت ‌ طلب اتهام ناروایی را در میان سربازان خود رواج دا هد ‌ اند مبنی بر اینکه هم ه ‌ ی اهالی تبریز بابی و مرتد شد ه ‌ اند و بنابراین نبرد با آنها وظیف ه ‌ ی دینی است. پس از پیروزی مشروطه ‎ خواهان، این زندانی بخت برگشته را نزد نوری و روحانیونی همچون سید علی یزدی در خطبه ‌ ها ی خود علیه مشروطه به ‌ طور

ستارخان (رهبر مشروطه ‎ خواهان) بردند … این زندانی که زنجیری بر گردن داشت، به تک ‌ تک کسانی که او را اسیر کرده بودند با خفت و خواری سلام می ‌ داد و زیر لب می ‌ گفت، "آقایان، من هم بابی هستم؛ من هم بابی هستم". 14 مدتی بعد در زمان کودتای محمدعلی شاه علیه مشروطه در ژوئن 1908 ، او هدف خود را نبرد با "بابی ‌ ها " اعلام کرد و مذا کره با مشروطه ‎ خواهان تبریز را به مجازات "ب ابی ‌ و اوباش" مشروط ساخت. 15 انگاری بابی ‌ سطوح جامعه چنان فراگیر بود که وقتی دو روحانی نامدار هوادار انقلاب مشروطه در — تهران بهبهانی و طباطبایی — را به عراق تبعید کردند، مردم در مسیر آنها تجمع کرده و دشنام می ‌ دادند: "لعنت بابی به ‌ ".ها 16 بنابراین، نخستین سوالات عبارتند از: مشروطه ‌ ، ستیزان در حمله به مشروطه ‎ خواهان، آنها را "بابی" می ‌ د خواندن ؟ در این حملات، مشروطه ‎ خواهان را با چه کسانی همسان می ‌ کردند؟ برای پاسخ دادن به این و مشروطه ‎ خواهان در هم ه ‌

ها

همسان

ها

ی

چرا

Made with