E1 antwoordenboek vwo

Hoofdstuk22 Voorraadwaardering

Hoofdstuk22 Voorraadwaardering

22.1 a De technischevoorraad ligt inhetmagazijnen is 1.400artikelen .

b Omdeeconomischevoorraad tevinden, tellenwedevoorkopen (800) bij de technischevoorraadenver- minderende technischevoorraadmet devoorverkopen (200+300): economischevoorraad=1.400+800 – 500= 1.700artikelen .

22.2 a De technischevoorraad isdevoorraadgrondstof die inhetmagazijnaanwezig is, dus 6.000kg .

b Deeconomischevoorraad isdevoorraadgrondstofwaarover deondernemingprijsrisico loopt. Dat isde technische voorraad van 6.000 kg plus de grondstoffen die zijn gekocht maar nog niet zijn ontvangen (3.000 kg), verminderdmet degrondstoffendie zijnverkochtmaar nogniet zijnafgeleverd (5.000 kg). Dus: 6.000 kg+3.000 kg – 5.000 kg= 4.000kg .

22.3 a 2.400+1.750 – 625= 3.525 stuks .

b 625+1.500 – 1.250= 875 stuks .

c • Opeenprijsstijging,want deeconomischevoorraad isop31oktober 2014positief. • Opeenprijsdaling,want er is eenafnamevandeeconomischevoorraad inoktober 2014.

d De technischevoorraad.

22.4 a Deeconomischevoorraad isdevoorraadwaaroverdeondernemingprijsrisico loopt.Dat isde technische voorraad van 4.000 artikelen plus de goederen die al gekocht zijn (2.500 artikelen), verminderdmet de goederendieal verkocht zijn (3.000artikelen): economischevoorraad=4.000+2.500 – 3.000= 3.500arti- kelen .

b Inhet invoerdeel komende technischevoorraad, de inkoopcontractenendeverkoopcontracten. Jemodel kaner als volgt uitzien:

CE

Management&Organisatie inBalans

95

Made with