Kraks Vejviser 1963 navneregister

Vejledning i brugen af Navne-Registret

Optagelserne er ordnet alfabetisk.

Firmanavne, der ikke er dannet af personnavne, er indordnet efter det første ord i navnet F. eks. kommer alle navne, der begynder med Dansk, foran navne, der begynder med Danske. Navne, der begynder med Den, Det, De, indordnes efter det følgende ord. O g (&) er uden betydning for rækkefølgen, men det efterfølgende navn er betragtet som for­ bogstaver (Hansen A & Petersen = Hansen A P; Hansen A og Co. = Hansen A C). P e rs o n n a v n e , herunder firmaer benævnt ved personnavne, er ordnet efter e fte rn a vn e t. Bindestregsnavne står efter bærerne af det første navn alene, f. eks. Hansen-Gad efter alle Hansen’erne. Dobbelte efternavne uden bindestreg står som hovedregel under det sidste navn, f. eks. Hansen Gad under Gad. Hvor redaktionen ved, at pågældende bruger sit dobbeltnavn, indordnes dette som bindestregsnavne. In d e n fo r s a m m e e fte rn a v n b e s te m m e s ræ k k e fø lg e n af s tillin g e n . Har en person flere stillinger er den formentlig vigtigste anført først. Kandidater, der uden stillingsangivelse er betegnet med titlen cand......... , indordnes uden hensyn til tilføjelsen (act., ju r., mag. etc.). In d e n fo r s a m m e e fte rn a v n o g s tillin g b e s te m m e s ræ k k e fø lg e n af fo rn a v n (fo rb o g s ta v e r). Rækkefølgen er strengt alfabetisk (C A P står før Carl, dette atter før C A S). Et firma­ navn i parentes efter stillingen betyder, at pågældende er (med)indehaver af firmaet. I T ilfø je ls e r o g re tte ls e r i afd. V Emneliste m. m. (gule blade i 2. bind) findes oplysnin­ ger, som er kommet til redaktionens kundskab efter registrets trykning.

F o rk o rte ls e r o g te g n , s e s id e n u m id d e lb a rt fo ra n d e n g rø n n e k a rto n til a fd . II.

Etabl erer D e en ny v i r ksomhed Skifter D e navn - eller stilling F l y t ter De eller Deres v i r ksomhed

b e d e r v i D e m

in d e n 2 0 . o k t . s e n d e o s e n m e d d e l e l s e h e r o m .

K R A K S V E J V I S E R

N y t o r v 1 7 - K ø b e n h a v n K .

Made with